DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY WWW

Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ladek.pl/

Data publikacji: 03.07.2017

Data aktualizacji: 20.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.

Nie wszystkie pliki graficzne zawierają metadane.

Funkcjonalności WCAG 2.1 dla strony www https://ladek.pl/

  • pomocnicze przyciski ułatwień dostępu z czcionką ikon (elementy sterujące włączania / wyłączania)
  • przyciski z funkcją zmiany rozmiaru czcionki, kontrastu i skali szarości
  • ustawienia użytkownika (podkreślanie linków, podświetlanie tytułów i linków, kontrastowe kolory, usuwanie animacji) zapisywanie za pomocą plików cookie (od strony do ustawień strony)
  • dostosowywanie ułatwień dostępu (kolor tła + kolor logo), tryb sepii, tryb monochromatyczny
  • możliwość wyłaczenia stylów css oraz animacji
  • moduł odczytywania głosowego treści strony

Data sporządzenia: 20.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Igor Falkiewicz, informatyk@ladek.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 748117859. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

DEKLRACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU UMIG W LĄDKU-ZDROJU

Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju (budynek zabytkowy) znajduje się przy ul. Rynek 31. Przed drzwiami głównymi znajdują się schody. Schody wykonane są z kamienia. Ich nawierzchnia nie jest pokryta jest wycieraczkami antypoślizgowymi. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony (kostka brukowa). Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta (poprzez użycie domofonu znajdującego się obok schodów prowadzących do wejścia głównego do budynku). Nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek czterokondygnacyjny (jedna kondygnacja podziemna, trzy kondygnacje nadziemne). Posiada szeroką klatkę schodową, szerokie korytarze i schody wykonane z kamienia, które cechują się znacznymi nierównościami. Obiekt nie jest wyposażony w windę. W budynku nie ma łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. Wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku wdrożono system kolejkowy ułatwiający dostęp do punktu informacyjnego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone kolorem białym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.0.426) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399). Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w Urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form: