Skip to content

ROK 2024


 

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój informuje, że od dnia 01.04.2022r. usługę odbioru i zagospodarowania opadów komunalnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój będzie świadczyła firma:  FBSerwis Wrocław Sp zo.o., ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2022r.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

 

ODPADY ZBIERANE
W SPOSÓB SELEKTYWNY

ODPADY ZBIERANE
W SPOSÓB SELEKTYWNY
(z wykorzystaniem kompostownika do zbierania bioodpadów
dla nieruchomości jednorodzinnych)

1 osoba

 36,00 zł

 35,00 zł

2 osoby

 72 (36,00 zł x 2)

 70,00 zł

 3 osoby

 108 zł (36,00 zł x 3)

 105,00 zł

*opłata stanowi iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 36,00 zł oraz 35,00 zł (w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z wykorzystaniem kompostownika do zbierania bioodpadów)

Na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie (rodzice wychowujący 3 lub więcej dzieci) do lat 7 oraz do ukończenia 24 roku życia uczące się w systemie dziennym stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 1 zł (KARTA DUŻEJ RODZINY).

 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.” tj.:  art. 6m ust. 5 “Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość: zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia”.

W przypadku zmian związanych z nieobecnością mieszkańca na terenie danej nieruchomości osoba składająca deklarację ma obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje: (szkoły i uczelnie wyższe w przypadku osób uczących się w systemie dziennym zamieszkujących poza gminą, zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc, placówki opieki zdrowotnej, domy dziecka, zakłady karne, jednostki wojskowe, poświadczenie zamieszkania np. czasowe zameldowanie w innym miejscu w kraju lub za granicą, dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie).

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: – w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój: osobiście lub pocztą, w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Opłaty należy uiszczać raz w miesiącu, do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer subkonta, który wpisany został w informacji o wysokości stawki, którą otrzymali Państwo z Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój lub można go otrzymać pod numerem telefonu 74/8117873.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI OD 1 STYCZNIA 2021 R.
NA TERENIE MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ

Burmistrz Lądka – Zdroju informuje, że zgodnie z uchwałą nr XXI/151/2020 Rady Miejskiej Lądka – Zdroju z dnia 13 sierpnia 2020 r., uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, od dnia 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe tj. przedsiębiorcy, hotele, sklepy, pensjonaty, firmy, przedsiębiorstwa, cmentarze, agroturystyki, ośrodki zdrowia, warsztaty, szkoły itp. przestają być objęte GMINNYM SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI.
Oznacza to, że wyżej wymienione podmioty będą zawierać umowy z przedsiębiorcą, który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z artykułem 6 ust. 1pkt 2 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy wykonując obowiązek w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych są zobowiązani do udokumentowania w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój lub przesłanie e-mailem na adres: rolnictwo@ladek.pl w terminie maksymalnym do 15 stycznia 2021 r. dokumentu korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poprzez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.

Uwaga! Za nie wywiązywanie się z obowiązków ustawowych grozi kara grzywny, a kontroli umów może dokonywać Straż Miejska.


UWAGA MIESZKAŃCY!

W związku z rosnąca liczbą osób przebywających na terenie Gminy Lądek-Zdrój i tym samym wzrostem produkowanych odpadów komunalnych. Prosimy o dokonanie zmian deklaracji dla nieruchomość gdzie liczba mieszkańców się zwiększyła m.in. w związku :

  • z zamknięciem  szkół średnich i wyższych, prosimy o uwzględnienie w swoich deklaracjach dzieci i młodzieży które wróciły do miejsca zamieszkania na czas epidemii  (np. z internatów, akademików, z miejsc nauki ), .
  • w związku z powrotem osób z zagranicy (które do tej pory nie były uwzględniane w deklaracjach),
  • przyjazdem osób z innych miast.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć  nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

      W przypadku nie złożenia deklaracji zmieniających Gmina będzie prowadzić postępowania administracyjne.

Deklarację (podpisana przez osobę uprawnioną do podpisu) należy wysłać przez platformę ePUAP lub pocztą na adres ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed Ratuszem. Druk deklaracji dostępny jest na stronie www.ladek.pl w zakładce urząd-gospodarka odpadami.

 


1. PRAWO MIEJSCOWE
 
2. OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
3. DEKLARACJE DO POBRANIA

DEKLARACJA ZAMIESZKAŁE 2022
DEKLARACJA DOMKI LETNISKOWE 2022

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Klauzula_odpady

 
4. SPRAWOZDANIA
 
5. ADRESY ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Zbiórka folii odpadowej Eko Spektrum Wojciech Jarczak, ul. Wspólna 1, 45-837 Opole, tel. 606-967-774