Skip to content
dostepnosc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.45.2022
BURMISTRZA LĄDKA – ZDROJU
z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.; poz.713) oraz art. 14 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności – Monika Bloch,
  2. Z-ca Przewodniczącego Zespołu – Igor Falkiewicz
  3. Członek Zespołu – Adam Rodak
  4. Członek Zespołu – Anna Sokołowska
  5. Członek Zespołu – Dorota Kuczwalska
  6. Członek Zespołu – Marcin Kochański

§ 2.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd gminy,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062),
  • monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju

Alicja Piwowar

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2022
BURMISTRZA LĄDKA ZDROJU
z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie przyjęcia planu działania Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzam „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025 w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju ”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
2. Zatwierdzam formularz wniosku o zapewnienie dostępności, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. Dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. 

Zarządzenie  podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju

Alicja Piwowar