Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w Gminie Lądek-Zdrój

1. Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Trzebieszowice” ma na celu podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń. Wybudowana świetlica zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Trzebieszowice.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie: 478 975,00 zł

Całość inwestycji: 957 951,97 zł

2. Projekt pn. „Budowa Przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku- Zdroju” współfinansowany  ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, poddziałanie 7.1.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Umowa nr RPDS.07.01.01-02-0034/16-00

Celem projektu jest zwiększenie dostępu i upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, zwiększenie liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną, zwiększenie dostępu do infrastruktury przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

poprawa prowadzenia zajęć przedszkolnych, zapewnienie prowadzenia nauczania przedszkolnego zgodnie z wymogami prawa, możliwość objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 2,5-3 i 3-4 lat, zwiększenie szans dzieci na późniejszych etapach edukacji, wyrównanie dysproporcji rozwojowych wśród dzieci objętych edukacją przedszkolną, zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.

W ramach realizacji projektu uzyskane zostaną następujące wskaźniki produktu :

-Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt.

-Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -1 szt.

-Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 150 osób.

-Liczba użytkowników infrastruktury przedszkolnej wspartej w programie- 150 osób.

W ramach realizacji projektu uzyskane zostaną następujące wskaźniki rezultatu:

-Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 3 EPC.

Realizacja i wdrożenie projektu: „Budowa Przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku- Zdroju” przyczyni się do upowszechnienia rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego osób i rodzin, które mają dzieci po wyżej 3 lat.

Wartość projektu: 8 095 232,96 zł

Dofinansowanie: 4 525 269,52 zł

  UE-flaga.gif

3. Projekt pn. „Budowa Przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku- Zdroju-etap II budowa oddziału żłobkowego” współfinansowany  ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, poddziałanie 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

Umowa nr RPDS.06.01.01-02-0006/16-00

Celem głównym realizacji niniejszego projektu jest zapewnienie infrastruktury społecznej (miejsca opieki nad dziećmi do lat 3) w Gminie Lądek-Zdrój. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację inwestycji pt.: „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju – etap II budowa oddziału żłobkowego”, ponieważ planowany do budowy oddział żłobkowy będzie integralną częścią tej inwestycji.

Cel główny będzie realizowany również poprzez cele szczegółowe, zdefiniowane jako:

zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, zwiększenie liczby dzieci objętych opieką żłobkową, przystosowanie obiektu infrastruktury społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Korzyści wynikające z realizacji projektu to:

dostosowanie infrastruktury społecznej do oczekiwań mieszkańców Gminy, zapewnienie możliwie najlepszych warunków opieki żłobkowej zgodnych w wymogami sanitarnymi przy jednoczesnej dostępności do infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, co jest warunkiem integracji i równego traktowania, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci na późniejszych etapach edukacji, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców, w tym zwiększenia możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym, zwiększenia atrakcyjności gminy Lądek-Zdrój w oczach potencjalnych mieszkańców jako miejsca przyjaznego dla rodzin z małymi dziećmi.

W ramach realizacji projektu uzyskane zostaną następujące wskaźniki produktu:

– Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – 29 osób;

– Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia – 1 szt.;

– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Realizacja i wdrożenie projektu: „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju – etap II budowa oddziału żłobkowego” przyczyni się do upowszechnienia rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego osób i rodzin, które mają dzieci do lat 3.

Wartość projektu: 7 181 086,40   zł

Dofinansowanie: 1 000 403,64  zł

4. Projekt pn “PRZEBUDOWA I CZĘŚCIOWA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W LĄDKU- ZDROJU W CELU UTWORZENIA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

Umowa nr RDPS.01.03.01-02-0011/16

Kwota dofinansowania: 4603766,23 zł

5. Projekt pn. „Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce 162/18, jedn. ewid. 020808_4 Lądek-Zdrój – miasto, obręb: 0003 Stare Miasto” złożonego w ramach naboru dla operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego PROW na lata 2014-2020

Cel projektu: Poprawa warunków pracy dla osób zajmujących się handlem płodami rolnymi oraz poprawa przeprowadzania transakcji handlowych, podniesienie estetyki obiektu i jego funkcjonalności.

Dofinansowanie: 992 462,00 zł,

Całość inwestycji: 1 918 482,45 zł.

6. Projekt pn. „Czesko-Polska Mozaika” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Cel projektu: nawiązanie nowych stosunków społecznych, kulturalnych obu partnerów poprzez wspólne działania, wymianę doświadczeń i poznanie kultury, tradycji i historii obu narodów.

W ramach projektu przewidziane jest 6 wspólnych dwudniowych spotkań, 3 w Svitavach i 3 w Lądku-Zdroju oraz działania własne obu partnerów. Jedno ze wspólnych spotkań partnerów będzie dotyczyło poznania się partnerów oraz promocji projektu i instytucji. Głównymi adresatami projektu będą dzieci w wieku szkolnym.

7.

7. Gmina Lądek-Zdrój jest beneficjentem projektu pn. „SINGLETRACK ORLICKO-KLODZKO” – nr rej.: Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239, z dnia 15-08-2018r., realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dofinansowanego ze środków Funduszu Narodowego EFRR, na podstawie decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departamentu EWT w sprawie przyznania dofinansowania dla ww. projektu – decyzja z dnia 7.11.2018r., prowadząc działania związane z realizacją tras typu singletrack w zakresie budowy tzw. „Pętli Trojak”.

8.Tytuł projektu: „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES’’
Beneficjent: Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Nr projektu: RPDS.03.01.00-02-0002/21
Całkowita wartość projektu: 9.126.302,12 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 6.773.829,74 zł

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla uczestników Klastra Energii ARES, uchwałą nr 4323/VI/21 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), nabór nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 wybrany został do dofinansowania.

Lider Projektu:
Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Partnerzy: Gmina Kudowa -Zdrój, Gmina Radków, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Międzylesie, Gmina Kłodzko, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Lądek –Zdrój, Gmina Szczytna, Gmina Stronie Śląskie, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy – Zdroju spółka z o.o., Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, Powiat Kłodzki.

9. Tytuł projektu: „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”

Beneficjent: Gmina Lądek-Zdrój
Nr projektu: RPDS.03.04.01-02-0003/20
Całkowita wartość projektu: 33.370.115,21 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 24.972.236,41 zł

Projekt „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych obszaru Ziemi Kłodzkiej” przygotowany przez Zespół EffiCon dla Lidera projektu Gminy Lądek-Zdrój oraz Gmin Partnerskich: Kłodzko Miejskie, Bystrzyca Kłodzka, Kudowa Zdrój, Radków, Międzylesie, Szczytna oraz Stronie Śląskie, Uchwałą 3455/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego, otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3,4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców / beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego za wyjątkiem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.03.04.01-lZ.00-02-392/20).