GŁOSOWANIE ROZPOCZNIE SIĘ 28.11.2022r. O GODZ. 12.00.

Wyniki głosowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego zostaną ogłoszone do 21.12.2022r.

REGULAMIN GŁOSOWANIA

W dniach od 28.11.2022r. do 11.12.2022r. można głosować elektronicznie za pośrednictwem formularza elektronicznego na jeden z projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2023 lub poprzez wypełnienie karty do głosowania i umieszczenie jej w urnie go głosowania w Biurze Obsługi Klienta, Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój.

Głosować mogą wyłącznie osoby pełnoletnie będące mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój, zwane dalej osobami uprawnionymi. W formularzu osoba głosująca podaje swoje dane poprzez wypełnienie pól: imię i nazwisko głosującego, PESEL, adres i miejsce stałego zamieszkania, adres e-mail, złoży oświadczenie, że mieszka w Gminie Lądek-Zdrój,  akceptuje zapisy regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wybór projektu do realizacji polega na zaznaczeniu w ankiecie pola wyboru wyłącznie przy jednym projekcie, na który głosujący zamierza oddać głos.  

Z jednego adresu mailowego można złożyć tylko jeden głos na wybrany projekt.

 1. Głos złożony w formie papierowej uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 • głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt,
 • głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska, PESELu lub adresu miejsca zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne,
 • zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało opatrzone datą lub nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego,
 • głosujący zagłosował elektronicznie,
 • głosujący nie jest mieszkańcem Gminy, lub nie zaznaczono „X” przy oświadczeniu,
 • karta do głosowania nie jest wypełniona odręcznie.
 1. Za nieważny w formie elektronicznej uznaje się głos: 
  • Oddany przez osobę nieuprawnioną do głosowania, 
  • Oddany przez uprawnionego do głosowania mieszkańca więcej niż jeden raz na ten sam projekt, 
  • Oddany przez uprawnionego do głosowania mieszkańca na więcej niż jeden projekt, 
  • W przypadku nie wypełnienia wszystkich wymaganych pól. 

 

W godzinach pracy Biblioteki, ul .Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój, na czas głosowania nad projektami, udostępnia się publicznie komputer z dostępem do Internetu, w celu umożliwienia oddania głosu drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza głosowania online. 

Głosowanie on-line nad wyborem projektów dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2023 rozpocznie się 28 listopada 2022r., o godz. 12.00, formularz głosowania znajduje się na stronie: https://ladek.pl/urzad/budzet-obywatelski/glosowanie/.

Głosowanie w formie papierowej rozpocznie się 28 listopada 2022r. Karty (jedna karta przysługuje jednemu głosującemu) oraz urna do głosowania udostępniona zostanie w Biurze Obsługi Klienta, Plac  Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój.

POBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIA W FORMIE PAPIEROWEJ

Wyniki głosowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego zostaną ogłoszone do 21.12.2022 r.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu.