W strukturze użytkowania terenu Gminy istotną rolę odgrywają lasy. Stanowią one 50,1% ogólnej powierzchni Gminy i zajmują 5887 ha. Położone są w VII Sudeckiej Krainie Przyrodniczo Leśnej w Dzielnicy 3 – Sudetów Wschodnich. Głównym ich właścicielem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych administrowane przez Nadleśnictwo Lądek Zdrój jak również sama Gmina. Obecnie Lasy Gminne Lądka Zdroju łącznie zajmują powierzchnię 764,20 ha. Lasy Gminne podzielone są na dwa gospodarstwa leśne. Pierwsze z nich stanowią Lasy Komunalne, okalające miasto Lądek Zdrój, prowadzone przez Zarząd Budynków Komunalnych. Łączna powierzchnia leśna wynosi 503 ha. Drugie z nich stanowi sieć rozrzuconych drzewostanów pomiędzy 10 obrębów ewidencyjnych Gminy (24 oddziałów leśnych w granicach 10 wsi). Gospodarstwo to zarządzane jest przez Burmistrza Lądka Zdroju. Łączna powierzchnia leśna tego gospodarstwa wynosi 261,20 ha. Jest to jednak powierzchnia gruntów wpisanych w rejestrze ewidencji gruntów jako leśne. Rzeczywiście pokrytych lasami jest 233,05 ha, pozostała część to grunty przeznaczone do sukcesji naturalnej (28,15 ha).

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych administrowane przez Nadleśnictwo Lądek Zdrój z siedzibą w Strachocinie jest największym właścicielem lasów na terenie Gminy. Lasy nadleśnictwa Lądek Zdrój stanowią tereny o szczególnych walorach turystycznych i wypoczynkowych. Szereg atrakcji krajoznawczych oraz bogactwo przyrodnicze powoduje, że rejon ten stanowi jeden z najciekawszych w Sudetach. Słabo zagospodarowany przemysłowo, silnie zalesiony, ze stosunkowo niedużą ilością miejscowości, teren Masywu Śnieżnika, Gór Bialskich i Złotych, postrzegany jest jako najbardziej dziki i naturalny, a przez to atrakcyjny region Sudetów. W kompleksach leśnych sieć dróg jest bardzo dobrze rozwinięta i tworzy zwarty układ przestrzenny szlaków komunikacyjnych. Znaczna ich część posiada nawierzchnię utwardzoną. Sumaryczna długość dróg leśnych Nadleśnictwa Lądek Zdrój wynosi 358 km (w tym 152,9 km o nawierzchni utwardzonej i 205,1 km o nawierzchni gruntowej).