Burmistrz Lądka – Zdroju informuje, że na terenie Miasta i Gminy Lądek – Zdrój jest prowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców  o wypełnienie ankietyktóra pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, itp. znajdujących się na naszym terenie.  

Obowiązek ten wynika z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.  

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji umożliwi dokonanie oceny skali potrzeb mieszkańców w zakresie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, a co za tym idzie umożliwi również lepsze przygotowanie się do ewentualnych programów pomocowych. 

Złożenie ankiety nie wiąże się z żadnymi kosztami ani dodatkowymi opłatami. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Niemniej jednak nieudzielenie informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować w przyszłości brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę. 

W związku z powyższym, w celu realizacji nałożonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na naszą gminę obowiązku, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. wypełnioną ankietę należy złożyć w wybrany sposób: 

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju, parter budynku, 
– pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju, ul. Rynek 31, Lądek – Zdrój 57-540, 
– za pośrednictwem Internetu – skan wypełnionej ankiety należy przesłać na adres e-mail: inkubatorladek@ladek.pl lub drogi@ladek.pl

Gdzie można pobrać ankietę? 
Druki ankiety dostępne są: 
– na stronie internetowej www.ladek.pl w zakładce Aktualności, 
– w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju, parter budynku. 

Druk do pobrania tutaj:

 

Kilka zasad pomocnych przy wypełnianiu formularza inwentaryzacyjnego: 

– odrębną ankietę wypełniamy dla każdego z budynków położonych na posesji (mieszkalnych, gospodarczych, garaży itp.), w których znajduje się źródło ciepła, 
– przy uzupełnianiu ankiety prosimy korzystać z dostępnej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku oraz poszczególnych źródeł ciepła służących do jego ogrzewania, 
– formularz należy wypełnić szczegółowo i wskazać w nim wszystkie źródła ciepła znajdujące się w budynku (również służące celom rekreacyjnym typu kominek itp.). 

W przypadku budynków wielolokalowych ze zbiorczym źródłem ciepła ankietę przedkłada zarządca budynku. 

WAŻNE: Jeśli właściciel/współwłaściciel posiada więcej niż jeden budynek/lokal, ankietę wypełnia dla każdego obiektu osobno. 

Bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji o ankietyzacji wśród najbliższych i sąsiadów. 

 

WAŻNE: Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2021 r. równolegle wszedł obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2021 poz. 554 z późn. zm). 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju oraz  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas. 

https://ladek.pl/14265-2/

 

Recommended Posts