Projekt Planu Pozyskania Nieruchomości dla Kontraktu 2B.2/1: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała-Lądecka i potoku Morawa udostępniony do wglądu i konsultacji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
– Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI dla Kontraktu 2B.2/1: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała-Lądecka i potoku Morawa. Uwagi i wnioski może składać każdy zainteresowany.

Szczegółowe informacje dostępne pod następującym adresem: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5158,idmp,27,r,r

Powstanie toaleta publiczna w części zdrojowej

W dniu 12-07-2022 gmina podpisała umowę z Karolem Głową prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą „KAROL GŁOWA” z siedzibą w Modlniczce (kod pocztowy 32-085) przy ul. Willowej 100 na budowę ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie.

Obiekt powstanie w formule “zaprojektuj i wybuduj” – koszt realizacji to kwota 430 500,00- zł. Projekt obiektu ma powstać do 11-12-2022, natomiast fizyczna realizacja (budowa) – do  4 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę.

Zakres przewidzianych prac:

 • dostawa, montaż oraz podłączenie toalety do sieci wod-kan oraz sieci elektrycznej;
 • wyburzenie istniejących zabudowań;
 • wykonanie/postawienie toalety ć z podziałem na dwie kabiny tzw. UNISEX: jedna damsko-męska przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz jedna damsko-męska.

 

Fot. Przykładowe realizacje toalet

UWAGA – OD DZIŚ ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W CZĘŚCI ZDROJOWEJ – OBRĘB ZDROJU WOJCIECH!

UWAGA MIESZKAŃCY I TURYŚCI!!!
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W CZĘŚCI ZDROJOWEJ OD DZIŚ, TJ 14.07.2022 R DO DNIA 17.07.2022 R. (DO GODZINY 17.00).
W związku z organizacją 10 edycji Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich na terenie naszego miasteczka została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ulicach:
1. Ulica Wolności – została przekształcona w ulicę jednokierunkową, z przebiegiem od ulicy lipowej do ul. Zwycięstwa;
2. Ulica – Plac mariański ( przed budynkiem Zdrój Wojciech) – została zamknięta dla ruchu kołowego ( NIE Dotyczy Zaopatrzenia Uzdrowiska Lądek-Długopole oraz 23 WSZUR oraz autobusów i innych pojazdów organizatora DFBG);
3. Ulica Orla – została zamknięta od skrzyzowania z ulicą Jadwigi – do Plac Mariański;
4. Djazd do ulicy Słowackiego możliwy przez ul. Jadwigi, natomiast wyjazd (za budynkiem Zdroju Wojciech) przez ulicę Wolności (jednokierunkowa w stronę ulicy Zwycięstwa);
W związku z powyższym bardzo prosimy o zrozumienie oraz cierpliwość. oraz przepraszamy za utrudnienia.
Prosimy o udostępnianie tej informacji. Dziękujemy.
W załączeniu fotografie z wyłączenia dróg.

Lądek-Zdrój po raz 10. stolicą biegów górskich!

Od najbliższego czwartku, po raz dziesiąty, Lądek-Zdrój stanie się centrum biegów górskich. Rokrocznie organizowany Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich  ściąga do Kurortu tłumy sportowców oraz tych, którzy biegi górskie traktują jako wyzwanie lub formę rekreacji. Na śmiałków czeka kilka tras biegowych o różnym dystansie – od 240-kilometrowego Biegu 7 Szczytów po “zaledwie” 10-kilometrowy Trojak Trail, który ma podwójny, bo też i charytatywny, charakter.

Podczas czterech sportowych dni nie zabraknie także kiermaszy, biegów dla dzieci oraz licytacji – szerszych i zawsze aktualnych informacji zasięgnąć można bezpośrednio na festiwalowej stronie www.dfbg.pl

Przypominamy także, że na czas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich – z troski o naszych biegaczy i festiwalowych gości – ulegnie zmiana organizacji ruchu w okolicy Zdroju “Wojciech”. Mieszkańców oraz kierowców prosimy o zrozumienie, wyrozumiałość i o stosowanie się do zastosowanego oznakowania.

 

Powietrze bez śmieci – Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG funkcjonować będzie w środę, tj. 13 lipca 2022 r., w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Przypominamy, że PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Lądek – Zdrój  zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w kampanię, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in.  tzw. niskiej emisji.

Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Gminy Lądek – Zdrój rozpoczęcie korzystania z gazu ziemnego, dzięki podpisanemu Porozumieniu PGNiG przede wszystkim zapewnia pomoc Partnera Technicznego, który m.in.:

 • opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
 • wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
 • wykona instalację centralnego ogrzewania,
 • pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
 • pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
 • złoży w imieniu Konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
 • przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u Konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania. Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG uruchamiany jest także w budynku Urzędu, dzięki uprzejmości Władz Gminy.

Najbliższy dyżur pełniony będzie w Urzędzie Miejskim w Lądku – Zdroju w najbliżsżą środę, tj. 13 lipca 2022 r., od godz. 9.00 do godz.12.00.

ZAPRASZAMY!

Uwaga! Zmiana Organizacji Ruchu w dniach 14-17 lipca 2022 r.

Szanowni mieszkańcy, turyści,

 

W związku z organizowaną X edycją Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na czas trwania wydarzenia w części Zdrojowej, w obrębie Zdroju Wojciech:

 1. Zostanie zamknięta droga gminna – Plac Mariański ( fragment przed Zdrojem Wojciech);
 2. Zostanie zamknięta droga gminna – ul. Orla ( fragment od pl. Mariańskiego do skrzyżowania z ul. Jadwigi);
 3. Ul. Wolności zostanie przekształcona w drogę jednokierunkową, z przebiegiem od ul. Lipowej do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa;
 4. Jak w latach poprzednich na drogach gminnych –  ul. Cienista oraz ul. Zamkowa – zostanie utworzona Strefa Expo Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich;

 

Planowany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:      GODZINA 8.00 DNIA 14 LIPCA 2022 R.

Planowany termin przywrócenia do stanu faktycznego:              GODZINA 17.00 DNIA 17 LIPCA 2022 R.

 

 

 

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI CEEB – TERMIN UPŁYWA Z DNIEM 30 CZERWCA!

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Terminy składania deklaracji:

– dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PRZED 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2022 r.

– dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PO 1 lipca 2021 r. – 14 dni od dnia uruchomienia

 

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
 2. W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy.

 

Jakie są wzory deklaracji do CEEB?

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Druki formularzy wraz ze wzorami, instrukcje, FAQ są dostępne na stronach:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

                https://ladek.pl/pamietaj-zloz-deklaracje-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow-copy/

 

 

 

 

Czy jest kara za niezłożenie w terminie deklaracji CEEB?

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie, czyli do 30 czerwca 2022, deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500,00 zł, a w sądzie do 5.000,00 zł.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), został dodany rozdział 5b „Przepis karny”, a w nim art. 27h ustawy, który określa sposób karania oraz tryb prowadzonego postępowania:

 • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
 • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
 • Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).

Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Zatem, czynem podlegającym sankcji w postaci grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego lub orzeczenia sądu jest – nie złożenie deklaracji w odpowiednim terminie. Z ust. 3 wynika wprost, że orzekanie z tego tytułu następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Należy podkreślić, że sankcją przewidzianą w ustawie jest kara grzywny, która nakładana jest w ramach postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie. Grzywny nie są nakładane w drodze decyzji administracyjnych – to nie jest administracyjna kara pieniężna. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.