FORMULARZ SZACUNKOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA WĘGIEL

W związku z trwającymi w Sejmie i Senacie pracami nad projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Burmistrz Lądka-Zdroju zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na warunkach określonych w ustawie.

Zgromadzone dane szacunkowe pozwolą na określenie rzeczywistych potrzeb mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w zakresie planowanych zakupów węgla oraz umożliwią podjęcie decyzji, co do sposobu dystrybucji węgla na terenie Gminy.

 

Zapotrzebowanie na węgiel należy składać na formularzu (zamieszczony do pobrania poniżej), który należy złożyć osobiście w Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Plac Staromłyński 5 lub też przesłać skanem na adres umig@ladek.pl do dnia 31 października br.

Więcej szczegółów na temat sprzedaży węgla przez samorząd podanych zostanie po wejściu w życie ustawy.

Link do projektu ustawy: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2696

FORMULARZ DO POBRANIA

Gmina Lądek – Zdrój w roku 2022 zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek – Zdrój w roku 2022”

Zadanie zrealizowano przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu.

Wykonawcą zadania była firma Paź Bogusław, AUTO-ZŁOM, USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”,  z/s Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów. Zadanie zakończono w dniu 26.09.2022 r. Wartość zadania wyniosła 23 418,35 zł brutto, w tym kwota dotacji wyniesie 14 252,00 zł.

Burmistrz Lądka – Zdroju – mgr Roman Kaczmarczyk.

Utrudnienia na szlaku kuracyjnym nr 3

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu w leśnictwie Lądek Zdrój (w oddz. 91a), wystąpią utrudnienia na szlaku kuracyjnym nr 3. Proponowane obejście szlakiem kuracyjnym nr 4 – w załączeniu mapka:

Prace będą prowadzone w dniach od 12.10 do 31.10.2022 r.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych obradowali w Uniejowie.

Dnia 6 października 2022 r. przedstawiciele gmin uzdrowiskowych spotkali się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SGU RP.

Jednym z głównych punktów obrad było sprawozdanie z działalności SGU RP, przyjęcie zmian w składzie zarządu stowarzyszenia oraz uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.

Skład zarządu został uzupełniony o Pana Mateusza Jellina, burmistrza Polanicy-Zdroju. Do Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia wybrany został Pan Dariusz Choryżyk, burmistrz Piwnicznej-Zdroju.

Omówione zostały również bieżące sprawy związane z działalnością SGU RP i trudną sytuacją gmin uzdrowiskowych po pandemii COVID-19 , a także z obecną  sytuacją związaną ze wzrostem cen energii, gazu i paliw.

Wobec zapowiadanych przez Ministra Zdrowia zmian w  ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz w systemie kontraktowania świadczeń medycznych, organizacji dystrybucji skierowań i wyboru  przez pacjenta miejscowości uzdrowiskowej, konkretnego obiektu oraz terminu pobytu na leczeniu uzdrowiskowym burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast i gmin uzdrowiskowych podjęli stanowisko w kwestiach dot. przedstawionych zmian.

Uczestnicy spotkania zawnioskowali o dalsze pilne procedowanie zmian w ustawie uzdrowiskowej w zakresie uzgodnionych z SGU RP propozycji zmian w ustawie. Podkreślono, że zaproponowane przez Zarząd SGU RP zmiany są oczekiwane przez środowisko gmin uzdrowiskowych i powinny zostać przyjęte.  Zebrani na Walnym Zebraniu SGU RP podkreślili, że niezwykle ważne jest wprowadzenie jak najszybciej postulowanych i zaproponowanych rozwiązań  deregulacyjnych, właściwej wysokości opłaty eksploatacyjnej i opłaty za gospodarcze korzystanie z wód, przepisów  powodujących stworzenie mechanizmu właściwej ewidencji i poboru opłaty uzdrowiskowej oraz przepisów gwarantujących wykorzystanie wody leczniczej dla celów balneologicznych.

Włodarze gmin uzdrowiskowych zwrócili uwagę na gwałtownie zmieniające się otoczenie ekonomiczne i gospodarcze w gminach uzdrowiskowych będące wynikiem wysokiej inflacji i gwałtownego wzrostu cen na paliwa, energię elektryczną i opał, co będzie także skutkować wzrostem cen na wodę i ścieki. Tym samym w sposób gwałtowny zmieni się drastycznie na niekorzyść sytuacja sanatoriów, hoteli i pensjonatów, a także spółek komunalnych w gminach uzdrowiskowych. Będzie to niewątpliwie miało swoje przełożenie na koszty osobodnia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiektach turystycznych. Ponieważ uzdrowiska w kryzysach ekonomicznych  są bardzo wrażliwe na wszelką dekoniunkturę obawiamy się o los wielu uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Nie negując co do zasady potrzeby zmian w funkcjonowaniu lecznictwa uzdrowiskowego,  z wielkim niepokojem przyjęto zapowiedź zmian w systemie funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w odniesieniu do  systemu kontraktowania świadczeń medycznych, organizacji dystrybucji skierowań i wyboru  przez pacjenta miejscowości uzdrowiskowej, konkretnego obiektu oraz terminu pobytu na leczeniu uzdrowiskowym. Zmiany podejmowane w tak trudnym dla gospodarki okresie powinny być wyjątkowo wyważone i poparte szczegółowymi propozycjami rozwiązań. Do czasu ich otrzymania SGU RP wstrzymuje się z wyrażeniem swojej opinii co do kierunku zapowiadanych zmian.

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP apeluje do Rządu o jednoznaczne określenie cen energii elektrycznej, gazu, węgla i paliw   dla samorządów na poziomie jak dla odbiorców indywidualnych, bowiem samorządy świadczą usługi wyłącznie dla mieszkańców. Zwrócono uwagę, że podwyżki w większych wysokościach będą wywoływały kolejne wzrosty cen na: wodę, ścieki, ceny biletów komunikacji miejskiej, opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, lodowiskach, pływalniach, a w skrajnych przypadkach będą prowadziły do konieczności zamykania wielu obiektów.
Gwałtowne wzrosty cen mediów mogą spowodować w uzdrowiskach wstrzymywanie działalności obiektów sanatoryjnych, hoteli, pensjonatów, restauracji czy kawiarni. Doprowadzi to do nowego kryzysu gospodarczego i społecznego w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych w skali większej niż podczas pandemii.

Kolejne wnioski dyskutowane podczas obrad dotyczyły zwolnienia gmin uzdrowiskowych z obowiązku 10% redukcji kosztów energii ze względu na specyfikę działania,  możliwości posiadania przez gminy koncesji na wody lecznicze i termalne, wprowadzenia opłaty eksploatacyjnej od wód zwykłych na obszarze uzdrowiska, umożliwienia poboru opłat za parkowanie w weekendy w gminach turystycznych, w tym uzdrowiskowych do 100 tys. mieszkańców oraz wprowadzenia zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych umożliwiających uszczelnienie systemu ściągalności opłaty uzdrowiskowej w gminach.

Źródło: SGU RP

 

Powstaje Lądecka Spółdzielnia Energetyczna

Dziś w Lądku-Zdroju została założona Lądecka Spółdzielnia Energetyczna. Jej funkcjonowanie jest w swej istocie inicjatywą non-profit  – podejmowane w ramach spółdzielni działania nastawione będą przede wszystkim na zapewnienie swoim członkom samowystarczalności oraz bezpieczeństwa energetycznego. Niemniej ważnym aspektem działania jest też poprawa jakości powietrza w regionie i powstanie nowych, lokalnych miejsc pracy – co w przypadku uzdrowiskowej miejscowości nie pozostaje bez znaczenia.

Dzisiejszym przedpołudniem zawiązały się powołane przez trzech członków-założycieli (UMiG, L.U.K. sp. z o.o. oraz CKiR) organa Spółdzielni-  Zarządu i Rady Nadzorczej, w skład której weszły delegowane przez powyższe instytucje osoby:

  • Dorota Kuczwalska – Prezes Zarządu LSE

oraz członkowie Rady Nadzorczej LSE:

  • Magdalena Gordziejewska
  • Justyna Górna
  • Helena Kołodziej – Przewodnicząca
  • Michał Pietkiewicz
  • Grzegorz Szczygieł

Prawne zawiązanie organów LSE to jeden z pierwszych etapów rozwoju przedsięwzięcia zmierzającego do szerokiego wykorzystania przez lokalny samorząd naturalnych i ekologicznych źródeł energii odnawialnej – zarówno energii słonecznej jak i geotermii.

Mając na uwadze budowaną właśnie w Lądku-Zdroju farmę fotowoltaiczną, utworzenie spółdzielni uchwalenie jej statutu oraz wyłonienie członków zarządu pozwala na dalsze, prawnie umocowane działania w zakresie zarządzania i nadzorowania kolejnych etapów rozwoju spółdzielni, w szczególności w obrębie obsługi członków i dysponowania zasobami. Kolejnym działaniem jest złożenie w tym tygodniu wniosku o rejestrację Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej w Krajowym rejestrze Sądowym.