ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2021r.
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25.02.2021r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.2020.713 ze zmianami.) , art. 11 ust 2, art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2020r. poz. 1057 ze zmianami.) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (.Dz.U.2020.poz. 1057 ze zmianami) w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w roku 2021 r.


§2
Określenie zakresów zadań dla składanych ofert

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Przedmiotem konkursu jest podejmowanie działań turystycznych i krajoznawczych przez mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój oraz ożywienie i promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie i krajoznawczo na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Poprzez działania turystyczne i krajoznawcze rozumie się aktywny wypoczynek oraz wszelkie formy aktywności umysłowej, fizycznej i krajoznawczej mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój (dzieci, młodzież i dorośli) podejmowane w celu odpoczynku i rozrywki.

Wymagany finansowy wkład własny wynosi min. 10%.
Na realizację w/w zadania w 2021 roku przeznaczono kwotę 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych).
W roku 2020 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 7 000 zł brutto.  

Zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Przedmiotem konkursu jest organizacja zajęć edukacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Lądek-Zdrój w okresie trwania wakacji w 2021 roku.
Wymagany finansowy wkład własny wynosi min. 10%.
Na realizację w/w zadania w 2021 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych). W roku 2020 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 5 000 zł .

Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przedmiotem konkursu jest stwarzanie przyjaznych warunków realizacji oraz wspieranie imprez i przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnych w różnych formach takich jak: warsztaty, wystawy, festyny, przeglądy, koncerty itp. Kontynuacja cyklicznych inicjatyw oraz nowych przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji. Ochronę oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego, kulturowego i tradycji na terenie Gminy Lądek-Zdrój.

Wymagany finansowy wkład własny wynosi min.10%.
Na realizację w/w zadania w 2021 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych). W roku 2020 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 5 000 zł.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest podejmowanie działań upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w szczególności aktywności fizycznej . Poprzez działanie rozumie się  wszelkie promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej  i aktywizacji społecznej poprzez sport;
Wymagany finansowy wkład wynosi min.10 %.
Na realizację w/w zadania w 2021 r przeznaczono kwotę 5 000zł brutto ( pięć tysięcy złotych). W roku 2020  przeznaczono kwotę 2500zł brutto.

§3
Zasady przyznawania dotacji

1.   W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.   Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dołączenie następujących dokumentów:
– kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk ze strony www.ems.ms.gov.pl) lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu, dokument musi być aktualny i zgodny ze stanem faktycznym.
3. Postępowanie odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych (Dz.U.2018.poz. 2057 ) załącznik nr 1.
 4. Formę i termin przekazania dotacji Podmiotom i ich rozliczenia określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniu przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.poz. 2057  )

§4
Termin i warunki realizacji zadania

1.   Termin realizacji w 2021 r. zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa z dniem określonym w umowie .
2.   Zadania winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową przez osoby posiadające w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje.
3.   Dopuszcza się przesunięcie pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieni się o (+;-) 25%.
4.   Zadania powinny być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu beneficjentami działań byli mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój.
5.   Zadanie musi być zgodne z zasadami przyjętego bezpieczeństwa sanitarnego i poszanowania bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

§5
Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 15.30 na formularzach zgodnych z rozporządzeniem  przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego  z dnia 24 października 2018 r. (załącznik nr 1) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, w zaklejonych opisanych kopertach:

§    „Konkurs – turystyka i krajoznawstwo – 2021 r.”,
§    „Konkurs – wypoczynek dzieci i młodzieży – 2021 r.”
§    „Konkurs – ochrona dóbr kultury i tradycji – 2021 r.”
§    „Konkurs – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 2021 r”

2. Decyduje data wpływu ofert do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Oferty, które nie wpłyną we wskazanym terminie nie będą objęte procedura konkursową.

§6
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2021 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, w pok. nr 26. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert, zostanie przekazane zainteresowanym  oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój oraz stronie internetowej BIP.
2.  Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Lądka-Zdroju.
3.   W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wartość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Lądka-Zdroju zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
4.   Komisja Konkursowa rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– merytoryczna ocena oferty – 50% (m.in. zgodność oferty z celami konkursu i z zadaniami statutowymi podmiotu, zasoby kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych zadań, zasoby rzeczowe, liczba uczestników zajęć).
– kalkulacja kosztów zadania – 50% (m.in. ocena kalkulacji kosztów zadania – realność, przejrzystość i logiczność budżetu, wkład własny w wysokości co najmniej 10%, możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania), przypadku równej ilości punktów kryterium decydującym jest zakres rzeczowy i zasięg oferty.. Komisja dokona oceny merytorycznej i zarekomenduje Burmistrzowi Lądka – Zdroju oferty do udzielenia wsparcia finansowego.
5.   Nie przewiduje się postępowania odwoławczego.

§7
Ogłoszenie i wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
:
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój do dnia 01.04.2021r.

§8
Wykonanie zarządzenia powierzam Podinspektorowi  ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i budżetu obywatelskiego

§9  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informację wytworzyła:  Jolanta Kotlarz
Informację zweryfikowała: Irena Brzozowska
Data:  25.02.2021r
 

Recommended Posts