O PROJEKCIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) jest współfinansowany przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), przez Bank Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2022 oraz budżetu państwa. Realizacja Projektu OPDOW w zakresie ochrony środowiska jest zgodna z Politykami Operacyjnymi (Operational Politics) i Procedurami Banku (Bank Procedures) w zakresie ochrony środowiska.

Głównym celem Projektu OPDOW jest poprawa ochrony przed powodzią mieszkańców i ich mienia na wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej w bardziej efektywnym ograniczaniu skutków powodzi.

W ramach Projektu OPDOW powstaje nowoczesna infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi w trzech wyodrębnionych obszarach Polski:

  • w dorzeczu Środkowej i Dolnej Odry
  • na Ziemi Kłodzkiej (Zlewnia Nysy Kłodzkiej)
  • w dorzeczu Górnej Wisły.

Dbałość o środowisko i bezpieczeństwo mieszkańców

Dla każdego zadania w ramach POPDOW są opracowywane Plany Zarządzania Środowiskiem (PZŚ), według zasad opisanych w Ramowym Planie Zarządzania Środowiskiem i Sprawami Społecznymi (ESMF)  z 1 kwietnia 2015 roku oraz przepisy polskiego prawa. Inwestycje w ramach  Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły są przeprowadzane na obszarach dotkniętych sezonowymi wezbraniami rzek i powodziami. Do realizacji zaakceptowano tylko takie rozwiązania, które mają najniższe negatywne oddziaływanie na środowisko. Na obszarach objętych inwestycją stosowane są najwyższe standardy środowiskowe i budowlane, dbałość o wodę, florę i faunę, obszary chronione, glebę, jakość powietrza, krajobraz kulturowy i zabytki. Idąc z duchem czasu, Wody Polskie zajmują holistyczne stanowisko wobec człowieka i natury. Ta koncepcja przyrody zakłada, że środowisko przyrodnicze jest hierarchicznie złożoną całością złożoną z powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałujących mniejszych całości.

Inwestycje w ramach POPDOW są zgodne z wytycznymi Polityki ekologicznej państwa 2030, która będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich w latach 2021–2027. Strategia ta wspiera realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030. Cele szczegółowe Polityki ekologicznej państwa 2030 zostały stworzone w odpowiedzi na najważniejsze zjawiska w obszarze środowiska, w sposób, który umożliwi uspójnienie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Partycypacja Społeczna

Wszystkie inwestycje w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły są poddawane konsultacjom społecznym już na etapie planowania zgodnie z wymogami Banku Światowego, prawa unijnego oraz krajowego. Konsultacje społeczne dotyczą spraw środowiskowych i aspektów dotyczących pozyskiwania nieruchomości oraz z ewentualnymi przesiedleniami ludności. Są one przeprowadzane już na najwcześniejszym z możliwych etapów tak, by inwestor mógł precyzyjnie zidentyfikować oczekiwania mieszkańców na obszarach objętych inwestycją w ramach POPDOW. Seria konsultacji społecznych, inicjowana przez inwestora, ma na celu przedstawienie informacji dotyczących projektu oraz stworzenie warunków do artykulacji opinii lub obaw przez interesariuszy projektu, gdyż jest to działanie kluczowe i umożliwiające pomyślne wdrożenie projektu.

więcej na stronie: https://ladek.pl/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly/

Recommended Posts