Przy współpracy gminy Lądek-Zdrój z Powiatem Kłodzkim wykonano w 2021r. kilka remontów dróg powiatowych znajdujących się na obszarze gminy Lądek-Zdrój.
Największymi inwestycjami były m. in.:

  • ukończenie remontu ostatniego odcinka drogi przebiegającej przez Orłowiec (remont 3 km drogi odbywał się etapami przez kilka ostatnich lat). Całkowity koszt remontu to kwota 1 663 874,00 zł, z czego wsparcie Gminy Lądek-Zdrój to kwota 174 564,00 zł.
  • gruntowny remont ul. A. Ostrowicza w Lądku-Zdroju (w ramach którego gmina Lądek-Zdrój wymieniła znajdujące się pod remontowaną nawierzchnią sieci wod-kan). Całkowity koszt remontu nawierzchni to suma 528 146,00 zł, z czego kwotę 246 072,61 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a udział środków własnych Gminy Lądek – Zdrój to 132 036,00 zł.  Do tego należy doliczyć jeszcze koszt wymiany sieci wod-kan, których wartość prac to kwota 191 279,29- zł.

We wrześniu br. przystąpiono i zrealizowano kolejne remonty dróg powiatowych na obszarze lądeckiej gminy:

  • przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na długości 0,8 km – koszt zadania to 447 815,94 zł a udział Gminy Lądek – Zdrój to 223 907,00 zł (remont obejmował m.in. wyrównanie istniejącej podbudowy, ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni jezdni, przebudowę i czyszczenie przepustów pod drogą, przebudowę zjazdów, odmulenie rowów przydrożnych, umocnienie odcinka rowu dł. 45 m, umocnienie skarpy rowu na dł. 50 m płytami betonowymi, profilowanie i utwardzenie poboczy).
  • przebudowa nawierzchni drogi powiatowej w Skrzynce, podczas remontu której przeprowadzono: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni jezdni, przebudowę i czyszczenie przepustów pod drogą, przebudowę zjazdów, odmulenie rowów przydrożnych, profilowanie i utwardzenie poboczy. Koszt zadania to 379 496,82 zł, a udział Gminy Lądek – Zdrój to 189 748,00 zł.

Recommended Posts