Zalecenia dla gminy Lądek-Zdrój dotyczące organizacji transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień

Transport przeznaczony jest dla osób:

– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

– mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Zasady współpracy samorządów z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej:

1. W pierwszej kolejności transport organizuje POZ; jeśli nie ma takiej możliwości, zwraca się do przedstawicieli gminy o zorganizowanie transportu pacjentów do punktu szczepień;

2. Gmina poszukuje rozwiązań umożliwiających zapewnienie transportu, np. poprzez współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną, zawarcie umowy z przewoźnikiem;

3. Koordynator na potrzeby realizacji przewozów: Adam Rodak

4. POZ przekazuje do koordynatora w umówionych terminach listę osób, które potrzebują transportu wraz z informacją o dacie i godz. szczepienia;

5. Koordynator umawia z przewoźnikiem datę i godz. odbioru pacjenta oraz rodzaj środka transportu niezbędnego do wykonania przewozu;

6. Gmina oraz POZ podają na swoich stronach www nr telefonu, dane teleadresowe, pod którymi pacjent może pozyskać informację o zasadach transportu.

Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju – tel. BOK: 74 8117 850

Punkty sczepień w gminie Lądek-Zdrój:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALBA-MED, Lądek-Zdrój, ul. Strażacka 2/1 tel. 748146315
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ “VITA” W LĄDKU ZDROJU, Lądek-Zdrój   ul. Kościuszki 15, tel. 748146910      
 • 23 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĄDKU-ZDROJU  Oddział Sanatoryjny 1,   Lądek-Zdrój , ul. Jadwigi  2, tel. 501953746    
 • 23 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĄDKU -ZDROJU,  Oddział Rehabilitacji, Lądek-Zdrój, ul. Orla 4, 501957692      
 • Strońskie Centrum Medyczne im. Marianny Orańskiej, Punkt Szczepień, Lądek-Zdrój, ul. Ostrowicza , tel. 570104000           

Wytyczne ws. transportu pacjentów na szczepienia

Pasażer

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe (rekomendowane maseczki).
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.
 3. Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu.

Kierowca i obsługa pojazdu

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 2. Kierujący pojazdem jest uprawniony do niewpuszczenia do pojazdu osoby bez osłony ust i nosa oraz wyproszenia pasażera z pojazdu, który zdjął osłonę.

Przedsiębiorca

 1.  Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:
 1. środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno – ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;
 2. pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.
 1. Zapewnienie zachowania zasad bezpiecznego odstępu między pasażerami.
 2. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
 3. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu.
 4. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 5. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być,
  w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
 6. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 7. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien/ wywietrzników dachowych, podczas przerw w pracy pojazdu.
 8. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby, u której w trakcie transportu wystąpiły objawy chorobowe kompatybilne z COVID-19) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

Transport pacjenta leżącego

 1. Transport pacjenta leżącego odbywa się za pośrednictwem transportu sanitarnego z zachowaniem ww. wytycznych i/lub innych wewnętrznych  procedur przewozowych po uprzedniej decyzji lekarza o kwalifikacji do takiego transportu.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk

Recommended Posts