Ziemia Kłodzka – czyste powietrze

Informuję, że projekt  „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” został pozytywnie oceniony w konkursie 3.3.1e – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI RPO WD 2014-2020, a tym samym został wybrany do dofinansowania.

Celem projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej.

Aktualnie leader projektu – Gmina Kłodzko jest na etapie podpisywania umowy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą i podejmuje działania projektowe mające na celu uruchomienie naboru, który planowany jest nie wcześniej niż w maju 2020r., wtedy też każda z gmin partnerskich zorganizuje spotkanie dla potencjalnych Grantobiorców ze swojego terenu oraz uruchomi punkt kontaktowy funkcjonujący w okresie trwania naboru.

O dotację będą mogły się ubiegać:

  1. a) osoby fizyczne będące właścicielami domu jednorodzinnego, lub mieszkania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
  2. b) wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Z naboru wyłączony będzie mieszkaniowy zasób komunalny gminy uczestniczących w realizacji projektu (Lider i Partnerzy), jak również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się również najemców domów jednorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach jednorodzinnych/ wielorodzinnych.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy uwagę na konieczność uregulowania kwestii prawnych, własnościowych nieruchomości w których planowane są wymiany źródeł ciepła.

Wysokość dofinansowania do 70 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 20 000 zł w przypadku domu jednorodzinnego oraz 10 000zł w przypadku mieszkania.

Na co będzie można przeznaczyć dotację?

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

  1. a) podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub
  2. b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (Odnawialne Źródła Energii) (np. pomp ciepła) lub
  3. c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.
  4. d) ogrzewanie elektryczne (kable/ maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację).

Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy).

Szczegółowe informacje na temat naboru będą udzielane w chwili ogłoszenia konkursów.

informacja o programie

powiększanie czcionki
włącz kontrast