Aktualizacja – 14 maja 2020r.

Program Ziemia Kłodzka – czyste powietrze – Jak uzyskać dofinansowanie


Aktualizacja – 27 luty 2020r.

WYŁONIENIE WYKONAWCY/ÓW AUDYTÓW UPROSZCZONYCH – NA RZECZ POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW – I ETAP

ZAPYTANIE DOT. USTALENIA WYSOKOŚCI  KOSZTÓW WYKONANIA AUDYTÓW UPROSZCZONYCH

W związku z realizacją projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i innowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy poszukujemy audytorów, zainteresowanych wykonywaniem uproszczonych audytów energetycznych na terenie 7 gmin, według metodologii określonej przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Gminy biorące udział w projekcie to Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice.

W każdej gminie uczestniczącej w projekcie w okresie naboru wniosków  (planowany termin naborów od maja 2020r. do lipca 2020r.)  mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła w ramach ww. projektu zobowiązani będą wykonać na swój koszt audyty uproszczone według ściśle określonego wzoru.

W ogłoszeniu o naborach wskazane zostaną podmioty, które będą mogły wykonywać audyty w ramach ogłoszonych konkursów dot. projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

Audyty będą sporządzone dla każdego domu jednorodzinnego (jeśli nie wyodrębniono w nim dwóch lokali mieszkalnych) oraz dla każdego mieszkania w domu jednorodzinnym/ wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Audyty powinny być sporządzane przez osoby z wykształceniem wyższym technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub pokrewnych dodatkowo posiadającymi pozytywne rekomendacje dot. wykonanych co najmniej 3 audytów audytów energetycznych bądź audytów efektywności energetycznej lub audytów uproszczonych. W/w audyty  potwierdzające doświadczenie powinny być wykonane w okresie ostatnich pięciu lat.

Osoba/firma wykonująca audyty uproszczone nie będzie mogła wydawać opinii dot. kryteriów wyboru Grantobiorców na potrzeby Komisji Oceny Projektów (wydawanie opinii stanowić będzie odrębne zamówienie, zlecane w ramach projektu).

Audyty uproszczone dla mieszkańców powinny być wykonane na terenie nieruchomości i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia/zlecenia wykonania audytu.

W załączeniu link do strony  na której znajduje się wzór uproszonego audytu energetycznego, wraz z instrukcją jego wypełnienia – załącznik nr 8 dokumentacji konkursowej.

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html

Przedmiotowe zapytanie jest I etapem i ma na celu określenie wysokości kosztu WYKONANIA AUDYTÓW UPROSZCZONYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW

Po oszacowaniu kosztów wykonania audytu uproszczonego, następnie ogłoszone zostanie zaproszenie do składania deklaracji wykonywania w/w audytów na terenie poszczególnych gmin w cenie oszacowanej podczas I etapu. Zaproszenie zawierać będzie ramowy wzór umowy, który będzie obowiązywał podczas realizacji usług na rzecz mieszkańców.

Zakres prac wykonawcy:

  1. Wizja lokalna dostarczająca dane wejściowe wprowadzane do arkusza stanowiącego narzędzie obliczeniowe uproszczonego audytu energetycznego. Weryfikacja istniejącego źródła/źródeł ciepła oraz ilości spalanego  paliwa,  której  dokonuje  się  na  podstawie  przedstawionych faktur dokumentujących średnie wartości z 3 lat lub na podstawie deklaracji użytkownika źródeł. Wypełnienie innych obowiązków wynikających z załączonej metodologii.
  2. Wykonanie audytu uproszczonego – zgodnie z załączonym wzorem i metodologią. Koszt obejmuje również wydruk 2 egz. podpisanego dokumentu.
  3. Poprawę audytu uproszczonego zawierającego błędy/ omyłki podlegające poprawie w konkursie w terminie umożliwiającym jego złożenie w wyznaczonym przez instytucję oceniającą terminie.

Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z:

wymaganiami, dokumentacji naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18. Konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, Oś priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy w tym m.in. regulamin konkursu, zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, metodologię audytu uproszczonego.

Dokumenty dostępne na stronie http://www.dip.dolnyslask.pl

dokumentacją aplikacyjną Zamawiającego: kryteria wyboru grantobiorcy oraz ogłoszenie o  przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, które zostaną udostępnione Wykonawcą którzy będą realizować zadanie.

obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz aktualnymi wytyczne w zakresie realizacji projektu

W ramach zapytania ustalona zostanie również wysokość kosztu WYKONANIA WERYFIKACJI na podstawie danych przekazanych przez potencjalnego grantobiorcę w wyniku której audytor stwierdzi czy wnioskodawca spełnia wymagania konkursu dot. maksymalnych progów wskaźnika EP, redukcji emisji CO2, PM2,5, i PM  10, rodzaju wysokoemisyjnego źródła ciepła podlegającego wymianie.  W sytuacji nie spełnienia w/w warunków udziału w konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu uproszczonego.

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA DO SKŁADANIA WSTĘPNEJ WYCENY w terminie do 6.03.2020r. na adres fundusze@gmina.klodzko.pl zawierającej :

– dane audytora/firmy

proponowaną cenę wykonania 1 audytu uproszczonego spełniającego wymagania konkursu

proponowaną cenę za dokonanie 1 weryfikacji

wskazanie możliwych do obsługi gminInformuję, że projekt  „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” został pozytywnie oceniony w konkursie 3.3.1e – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI RPO WD 2014-2020, a tym samym został wybrany do dofinansowania.

Celem projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej.

Aktualnie leader projektu – Gmina Kłodzko jest na etapie podpisywania umowy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą i podejmuje działania projektowe mające na celu uruchomienie naboru, który planowany jest nie wcześniej niż w maju 2020r., wtedy też każda z gmin partnerskich zorganizuje spotkanie dla potencjalnych Grantobiorców ze swojego terenu oraz uruchomi punkt kontaktowy funkcjonujący w okresie trwania naboru.

O dotację będą mogły się ubiegać:

  1. a) osoby fizyczne będące właścicielami domu jednorodzinnego, lub mieszkania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
  2. b) wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Z naboru wyłączony będzie mieszkaniowy zasób komunalny gminy uczestniczących w realizacji projektu (Lider i Partnerzy), jak również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się również najemców domów jednorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach jednorodzinnych/ wielorodzinnych.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy uwagę na konieczność uregulowania kwestii prawnych, własnościowych nieruchomości w których planowane są wymiany źródeł ciepła.

Wysokość dofinansowania do 70 % kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 20 000 zł w przypadku domu jednorodzinnego oraz 10 000zł w przypadku mieszkania.

Na co będzie można przeznaczyć dotację?

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

  1. a) podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub
  2. b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (Odnawialne Źródła Energii) (np. pomp ciepła) lub
  3. c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.
  4. d) ogrzewanie elektryczne (kable/ maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację).

Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy).

Szczegółowe informacje na temat naboru będą udzielane w chwili ogłoszenia konkursów.

informacja o programie

Program Ziemia Kłodzka – czyste powietrze – Jak uzyskać dofinansowanie