Budżet obywatelski 2018

22 maja 2017 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła  uchwałę NR XL/262/2017 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.
Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 100 000 zł z podziałem na projekty realizowane na terenie miejskim 60 000 zł oraz na terenach wiejskich 40 000 zł. Określono także, że koszt pojedynczego projektu (zadania) nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców, grupy mieszkańców lub organizacje społeczne na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym, z poparciem co najmniej 15 uprawnionych osób. Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemne w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską dostępnym w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej www.ladek.pl., zakładka Urząd, zakładka Budżet Obywatelski Gminy Lądek-Zdrój.

W celu skutecznego zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego należy szczegółowo się zapoznać z zapisami uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.W celu wyłonienia realizowanych projektów Burmistrz Lądka-Zdroju powoła Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który dokona weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym. Następnie pozytywnie ocenione projekty zostaną upublicznione i skierowane do konsultacji społecznych, poprzez głosowanie. Po podliczeniu głosów zespół wskaże wybrane projekty do realizacji.
Budżet Obywatelski daje mieszkańcom realną możliwość współdecydowanie jakie inwestycje będą realizowane w Gminie Lądek-Zdrój. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy do składania propozycji projektów – zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Proces budżetu obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój  na rok 2018 przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniżej formularz do zgłaszania propozycji projektowych w wersji do edycji i PDF

Formularz do zgłaszania propozycji projektów.docx

Formularz do zgłaszania propozycji projektów PDF.pdf

Uchwała NR XL/262/2017 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.

Uchwałą w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdroj konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.pdf

Karta do głosowania.pdf

Protokół z prac zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2018 ustalenie wyników konsultacji