OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Obwieszczenie Strategia ZIT POF_27022024

 

 OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”.  

Równocześnie stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”.  

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (zwana także Strategią ZIT) obejmuje zintegrowane podejście w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Dąży do stworzenia spójnego układu przestrzennego, z głównym ośrodkiem miejskim i powiązanym z nim funkcjonalnym otoczeniem. Zakłada podjęcie inwestycji ponadlokalnych, które będą odpowiedzią na określone w diagnozie problemy, ale jednocześnie pomogą rozwijać potencjał i wzmacniać relacje powiązań funkcjonalnych.  

Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w projektu. 

Z treścią projektu Strategii wraz z prognozą można zapoznać się w Biurze ZIT POF, Rynek 55/15, 58-200 Dzierżoniów oraz na stronie internetowej http://www.stowarzyszeniezd.pl.  

Oraz na spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się: 

 • w Kłodzku w Starostwie Powiatowym, ul. Wyspiańskiego 2K, sala konferencyjna nr 1.1. dnia 14 marca 2024 roku, godzina 9.00 do 10.30, 
 • w Dzierżoniowie w siedzibie Biura ZIT POF, adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek 55 pokój nr 15 dnia 14 marca 2024 roku, godzina 13.00 – 14.30.  

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 29.02.2024 r. do dnia 21.03.2024 r.  

 • w formie pisemnej na adres: Biuro ZIT POF, Rynek 55/15, 58-200 Dzierżoniów, 
 • ustnie do protokołu w Biurze ZIT POF, 
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: biuro@stowarzyszeniezd.pl. 

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Lider ZIT POF. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.doba.pl.  

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

 

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lądek – Zdrój na lata 2024-2030

PDF: Zarządzenie nr 0050.51.2024 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2024 BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lądek – Zdrój na lata 2024-2030.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 1 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz. U z 2023 r. poz.571) oraz Uchwały Nr XIX/110/12 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 16.03.2012 r., Nr 258, poz. 887), Burmistrz Lądka – Zdroju zarządza, co następuje:

 • 1. 1. Przeprowadzić w okresie od dnia 26 luty 2024 r. do dnia 18 marca 2024 r. konsultacje w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lądek – Zdrój na lata 2024-2030 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 1. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lądka-Zdroju, na stronie internetowej Urzędu Miasta Lądek – Zdrój www.ladek.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
 • 2. 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lądek – Zdrój na lata 2024-2030 stanowi załącznik nr 2.
 • 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i elektroniczne z wykorzystaniem formularza konsultacji- Ankieta konsultacyjna, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 1. Propozycje, uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: opsladek@vp . pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. poprzez formularz uwag do konsultacji, przesłać na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku – Zdroju, 57 – 540 Lądek – Zdrój, ul. L. Zamenhofa 2.
 • 4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 5. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 • 6. Osobą upoważnioną i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Małgorzata Pajor Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku -Zdroju.
 • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk

Dotacje dla klubów sportowych na rok 2024 przydzielone – protokół z pracy Komisji Konkursowej

Dotacje dla klubów sportowych na rok 2024 zostały przydzielone.

Poniżej udostępniamy protokół z pracy Komisji Konkursowej wraz z kwotami wnioskowanymi oraz kwotami przyznanymi.

Budżet przeznaczony na wsparcie działalności klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2024 wynosi 100 000 zł.

 

 

PDF: Protokół z pracy Komisji Konkursowej 2024

Więcej informacji wraz z załącznikami na stronie BIP Lądek – Zdrój: https://bip.ladek.pl/menu-przedmiotowe/dotacje/dotacje-dla-klubow-sportowych/

 

Wspominamy Mariana Bublewicza.

Marian Bublewicz – Wspomnienie

(ur. 25 sierpnia 1950 w Olsztynie, zm. 20 lutego 1993 w Lądku-Zdroju)

 

Dziś mija 31 lat od tragicznego wypadku podczas IX Zimowego Rajd Dolnośląskiego, w którym życie stracił jeden z najwybitniejszych kierowców rajdowych naszych czasów.

Samochód prowadzony przez Mariana Bublewicza wypadł z zakrętu i uderzył w drzewo lewą stroną na wysokości przednich drzwi. Kierowca był przytomny, jednak pomoc nadeszła za późno.

 

My dziś chcielibyśmy jednak wspomnieć postać Mariana Bublewicza jakiego znaliśmy i zapamiętaliśmy z odcinków specjalnych, spotkań, filmów, opowieści znajomych…

 

 

Pomimo upływu wielu lat pamięć o Marianie Bublewiczu nie przemija. Myślimy nawet że z roku na rok przybywa fanów i sympatyków człowieka, który dla wielu zawodników i kibiców rajdowych stał się idolem godnym naśladowania.

 

Mariana Bublewicza cechowała ogromna pracowitość, cierpliwość i staranność w przygotowaniach do każdego rajdu. Był pogodnym, szlachetnym i skromnym człowiekiem, trudnym do zapomnienia, o ujmującym uśmiechu. Bardzo często spotykamy się z opowieściami kibiców, znajomych, którzy mieli okazję spotkać się z Marianem. Każda opowieść zwykle zawiera te same słowa – zawsze miał czas dla kibiców, zawsze z uśmiechem pogadał i dał autograf. Wszyscy, których nie spytamy, twierdzą z wielką stanowczością, że był to wyjątkowy człowiek, wyjątkowy kierowca.

Myślimy, że to właśnie dzięki otwartości do ludzi i uprzejmości, każdy fan rajdów samochodowych w Polsce dobrze zna postać Mariana Bublewicza.

 

 

Dodatkowo poza wesołym i uprzejmym usposobieniem, Mariana Bublewicza cechował ogromny talent. W swoim dorobku ma kilka tytułów mistrzowskich:

     1.Wicemistrz Europy w 1992 roku;

 1. Mistrz Polski w latach: 1975, 1983, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992;

      Łącznie wliczając starty w innych klasach zdobywca 20 tytułów mistrzowskich w Polsce. Twórca pierwszego w Polsce profesjonalnego teamu rajdowego (Marlboro Rally Team Poland).

 1. W 1993 roku znalazł się na priorytetowej liście „A” − 31 najlepszych kierowców rajdowych świata – publikowanej przez FIA.

      Swoje największe sukcesy odnosił z pilotami: Ryszardem Żyszkowskim i Grzegorzem Gacem.

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

W miejscu wypadku (przy drodze wojewódzkiej 390 – Lądek-Zdrój – Złoty Stok) postawiono krzyż oraz pamiątkowy kamień, przy którym zawsze palą się znicze. 

To tylko potwierdza, że pomimo upływu lat kibice nadal pamiętają jak ważnym dla tego sportu człowiekiem był Marian Bublewicz.

 

 

Replika Forda Sierry Mariana Bublewicza oraz samochodu serwisowego – właściciel Rafał Burgstedt

 

 

Poniżej wklejamy linki do filmów oraz artykułów wspominających Mariana Bublewicza:

Marian Bublewicz TRIBUTE           https://youtu.be/LktMt8jNQyE

Śladami Historii Mariana Bublewicza        https://www.youtube.com/watch?v=c5OtSA25zWo

Marian Bublewicz o Fordzie Sierra Cosworth RS          https://www.youtube.com/watch?v=zalY75G_2Ac

Przegląd Sportowy – wywiad z B. Bublewicz   https://przegladsportowy.onet.pl/motorowe/rajdy-samochodowe/wraca-sprawa-tragicznej-smierci-polaka-z-niewyjasnionych-do-dzisiaj-przyczyn/mcg5lc6?fbclid=IwAR26SgxyDxsdIkFNhFf5gluZ_uFKC1o-cJYseQAStEWx18w2zcFYEPPmwzE

Zebranie sprawozdawcze OSP Trzebieszowice

W minioną sobotę odbyło się roczne sprawozdawcze spotkanie w OSP Trzebieszowice. Wpisana do Krajowego Systemu Ratownictwa jednostka zaprezentowała obszerne sprawozdanie z działalności za 2023 r., a zasłużonym druhom wręczono wyróżnienia oraz odznaczenia.

W obradach ww. jednostki brał udział włodarz lądeckiej gminy – Roman Kaczmarczyk. Podczas wydarzenia, mając na uwadze dotychczasową działalność trzebieszowickich strażaków-ochotników, Burmistrz Lądka-Zdroju przekazał druhom w darowiźnie (na własność stowarzyszenia) służące przez wiele lat w tej jednostce, stare już wozy bojowe.

Warto  przy okazji przypomnieć, że OSP Trzebieszowice – poza dużą ilością akcji ratowniczych – od kilku lat prezentuje także wysoki poziom wyszkolenia swych członków, zdobywając najwyższe miejsca podczas powiatowych zawodów pożarniczych OSP.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2023-2033 oraz konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Lądka-Zdroju, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2023-2033, a także o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz uwag do projektu Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Pliki do pobrania: