PDF: Zarządzenie nr 0050.51.2024 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2024 BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lądek – Zdrój na lata 2024-2030.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 1 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz. U z 2023 r. poz.571) oraz Uchwały Nr XIX/110/12 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 16.03.2012 r., Nr 258, poz. 887), Burmistrz Lądka – Zdroju zarządza, co następuje:

  • 1. 1. Przeprowadzić w okresie od dnia 26 luty 2024 r. do dnia 18 marca 2024 r. konsultacje w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lądek – Zdrój na lata 2024-2030 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  1. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lądka-Zdroju, na stronie internetowej Urzędu Miasta Lądek – Zdrój www.ladek.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
  • 2. 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lądek – Zdrój na lata 2024-2030 stanowi załącznik nr 2.
  • 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i elektroniczne z wykorzystaniem formularza konsultacji- Ankieta konsultacyjna, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  1. Propozycje, uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: opsladek@vp . pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. poprzez formularz uwag do konsultacji, przesłać na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku – Zdroju, 57 – 540 Lądek – Zdrój, ul. L. Zamenhofa 2.
  • 4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • 5. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
  • 6. Osobą upoważnioną i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Małgorzata Pajor Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku -Zdroju.
  • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk

Recommended Posts