Ogólnopolski Dzień Walki z Cukrzycą – Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza mieszkańców z terenu gminy do skorzystania z badań.

27 czerwca br., z okazji OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ, Uzdrowisko zaprasza mieszkańców miasta i gminy, do skorzystania z 15% rabatu na zabiegi.
Zabiegi można zarezerwować wcześniej, tak aby móc indywidualnie dopasować godziny zabiegów do podstawowego planu dnia.
Wszelkich, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Spółki:

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w każdy, inny dzień mieszkańcy miasta i gminy są uprawnieni do 10% zniżek na zabiegi.
Serdecznie zachęcamy i  zapraszamy do skorzystania z zabiegów.

Informacja na temat zgłaszania mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Ladek-Zdrój za 2021r.

rada-miejska

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek) w Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Kolejowa 6 podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy za 2021 rok.  

Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko radni (którzy mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców. 

Pisemne zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju (Biuro Rady w Urzędzie Gminy i Gminy w Lądku-Zdroju), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 22 czerwca 2022 r. 

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy do udziału w debacie oraz Raport  o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2021 r. dostępne będą na stronie internetowej Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i w Biurze Rady Miejskiej od 1 czerwca 2022 r. 

Procedura rozpatrywania raportu (podstawa prawna: art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym) 

 1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 
 1. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
 1. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrza. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 
 1. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 
 1. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 
 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. 

Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem: 

 1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – przez co najmniej 20 osób; 
 1. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Pobierz Zgłoszenie:

ZGŁOSZENIE.DOC

Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek 

rada-miejska

Prace nad Strategią ZIT POF – zapraszamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo, zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT POF.  

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.  

Na moment publikacji ankiety Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą  następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027:  

 • Efektywności energetycznej (infr. publiczna) – finansowanie EFRR
 • Gospodarki Wodno – Ściekowej- finansowanie EFRR
 • Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
 • Mobilność  Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych  i przedszkoli -  finansowanie EFS +
 • Usługi Społeczne -  finansowanie EFS + 

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.  

Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu Silnych, Słabych  stron, Szans i Zagrożeń rozwojowych obszaru objętego  Strategią ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego. 

Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy: 

Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, gmina miejska Dzierżoniów, gmina wiejska Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, gmina miejska Kłodzko, gmina wiejska Kłodzko, Kudowa – Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok”. 

Poniżej link do ankiety: 

https://swotpof.webankieta.pl/ 

Termin wypełnienia ankiety został przedłużony do dnia 20 czerwca 2022 r. 

Lądek-Zdrój laureatem w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów ZPP!

Miło nam zakomunikować, że wczoraj, tj. 8 czerwca 2022r. w Mikołajkach, podczas uroczystej gali, Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk, odebrał statuetkę dla gminy Lądek-Zdrój, za zajęcie wysokiego, bo 3. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich za 2021 rok!
Tak wysokie miejsce lądeckiego samorządu w Rankingu to suma punktów, którą nasza gmina zdobyła w oparciu o blisko 60 tematycznych bloków konkursowych, których istotą jest ukazanie zakresu i efektów działań samorządu w ciągu danego roku!
Konkurs, od wielu lat organizowany jest przez Związek Powiatów Polskich i jest konkursem dobrowolnym oraz nieodpłatnym.
Gmina Lądek-Zdrój uczestniczy w Rankingu już od kilku lat, zajmując zwykle w kategorii gmin miejsko-wiejskich miejsca w pierwszej dziesiątce. Tym razem uplasowaliśmy się w ścisłej czołówce miejsko-wiejskich samorządów!
Warto zaznaczyć, że tuż za Lądkiem-Zdrojem – także wysokie, bo 5. miejsce – zajęła gmina Stronie Śląskie.
Gratulujemy!

WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU! – PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW – ZOSTAŁ JUŻ TYLKO 1 MIESIĄC!

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Terminy składania deklaracji:

– dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PRZED 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2022 r.

– dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PO 1 lipca 2021 r. – 14 dni od dnia uruchomienia

 

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
 2. W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy.

 

Jakie są wzory deklaracji do CEEB?

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Druki formularzy wraz ze wzorami, instrukcje, FAQ są dostępne na stronach:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

                https://ladek.pl/pamietaj-zloz-deklaracje-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow-copy/

 

Czy jest kara za niezłożenie w terminie deklaracji CEEB?

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie, czyli do 30 czerwca 2022, deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500,00 zł, a w sądzie do 5.000,00 zł.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), został dodany rozdział 5b „Przepis karny”, a w nim art. 27h ustawy, który określa sposób karania oraz tryb prowadzonego postępowania:

 • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
 • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
 • Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).

Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Zatem, czynem podlegającym sankcji w postaci grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego lub orzeczenia sądu jest – nie złożenie deklaracji w odpowiednim terminie. Z ust. 3 wynika wprost, że orzekanie z tego tytułu następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Należy podkreślić, że sankcją przewidzianą w ustawie jest kara grzywny, która nakładana jest w ramach postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie. Grzywny nie są nakładane w drodze decyzji administracyjnych – to nie jest administracyjna kara pieniężna. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OŚWIATY W URZĘDZIE MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ „NABÓR NA STANOWISKO DS. OŚWIATY”

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2022
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie naboru na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j),
art. 11 do 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.2022.530 t.j) oraz na
podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 156/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie ustanowienia polityki kadrowej
Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju (ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1) Postanawiam ogłosić nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój.

2) Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lądek -Zdrój.

§ 3. Ogłoszenie o naborze oraz regulamin zostają podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju
Alicja Piwowar

 

 

Więcej informacji na temat naboru w plikach PDF poniżej:

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. o_wiaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju

w sprawie regulaminu naboru na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU! – PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW – ZOSTAŁ JUŻ TYLKO 1 MIESIĄC!

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Terminy składania deklaracji:

– dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PRZED 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2022 r.

– dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PO 1 lipca 2021 r. – 14 dni od dnia uruchomienia

 

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
 2. W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy.

 

Jakie są wzory deklaracji do CEEB?

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Druki formularzy wraz ze wzorami, instrukcje, FAQ są dostępne na stronach:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

                https://ladek.pl/pamietaj-zloz-deklaracje-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow-copy/

 

Czy jest kara za niezłożenie w terminie deklaracji CEEB?

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie, czyli do 30 czerwca 2022, deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500,00 zł, a w sądzie do 5.000,00 zł.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), został dodany rozdział 5b „Przepis karny”, a w nim art. 27h ustawy, który określa sposób karania oraz tryb prowadzonego postępowania:

 • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
 • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
 • Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).

Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Zatem, czynem podlegającym sankcji w postaci grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego lub orzeczenia sądu jest – nie złożenie deklaracji w odpowiednim terminie. Z ust. 3 wynika wprost, że orzekanie z tego tytułu następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Należy podkreślić, że sankcją przewidzianą w ustawie jest kara grzywny, która nakładana jest w ramach postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie. Grzywny nie są nakładane w drodze decyzji administracyjnych – to nie jest administracyjna kara pieniężna. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.