Dnia 15 lipca 2021 r. w Ciechocinku obradowali przedstawiciele gmin uzdrowiskowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP.  Do stowarzyszenia należy obecnie 45 gmin uzdrowiskowych, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statutu uzdrowiska.

Głównym celem Walnego Zebrania SGU RP było zatwierdzenie sprawozdań za rok 2020. Spotkanie było też okazją do dyskusji na tematy ważne dla gmin uzdrowiskowych. Rozmawiano o trudnej sytuacji finansowej uzdrowisk, przyszłości uzdrowisk w pocovidowej rzeczywistości, otwarciu na nowe rynki oraz możliwości realizacji inwestycji proekologicznych w ramach programu NFOŚiGW “Klimatyczne Uzdrowiska”.

W sprawozdaniu za rok 2020 prezes zarządu SGU RP dr Jan Golba podkreślał, że „Lecznictwo uzdrowiskowe, turystyka, turystyka uzdrowiskowa, i  branże z nimi powiązane są podstawą funkcjonowania uzdrowisk. Wstrzymanie tej działalności w całym sezonie lub w jego większej części,  to wyrok finansowy na gminy uzdrowiskowe, jedynie odwleczony w czasie. Turystyka, (w tym turystyka uzdrowiskowa i  lecznictwo uzdrowiskowe) charakteryzuje się ogromnym efektem mnożnikowym w gospodarce, dlatego zwiększenie nakładów na inwestycje związane z rozwojem funkcji turystycznych, oznacza wsparcie znacznie wykraczające poza samą branżę turystyczną.”

Gminy uzdrowiskowe pokładały ogromne nadzieje w zapowiadanym przez rząd Programie Polskie Uzdrowiska tworzonym w ramach KPO. Niestety, przygotowywany przez wiele miesięcy program nie został ostatecznie przyjęty, a Rząd w żaden sposób nie wsparł gmin uzdrowiskowych. Wobec nikłych szans  wsparcia gmin uzdrowiskowych w ramach KPO,  gminy uzdrowiskowe domagają się wsparcia i realizacji Programu Polskie Uzdrowiska poprzez RFIL.

Ciekawym programem  dla gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej jest stworzony przez NFOŚiGW nowy program „Klimatyczne Uzdrowiska”, który daje szansę na realizację inwestycji środowiskowych związanych głównie z ochroną klimatu.  Program został ogłoszony na początku lipca br., a gminy mogą aplikować o środki w ramach tego programu od dnia 15 lipca. Podkreślić  należy, że jest to pierwszy taki program przygotowany przez NFOŚiGW dla gmin uzdrowiskowych. Ponieważ stopień dofinansowania projektów inwestycyjnych wynosi maksymalnie 70%, a gminy uzdrowiskowe są w bardzo trudnej sytuacji finansowej nie zawsze pozwalającej im na zabezpieczenie środków na wkład własny,  uczestnicy Walnego Zebrania zdecydowali o przygotowaniu wystąpienia do prezesa NFOŚiGW w sprawie podniesienia wysokości dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach programu „Klimatyczne Uzdrowiska” w przedziale 85-90%.  Aprobatę przedstawicieli samorządów zyskała natomiast informacja   w sprawie refundacji dla jst utraconych dochodów z tytułu PIT  w ramach „Polskiego Ładu”. Dyskusja dotyczyła również wykorzystania złóż wód leczniczych w uzdrowiskach przez podmioty inne niż spółki państwowe, czy samorządu wojewódzkiego.  Włodarze gmin zwracali uwagę na duży problem w wykorzystaniu wody geotermalnej i leczniczej dla celów balneologicznych czy rekreacyjnych przez samorządy gminne czy podmioty nie posiadające koncesji na ich wykorzystanie. Zaproponowano, aby w tym przypadku przyjąć słowacki model wykorzystania wód leczniczych i geotermalnych który polega na przyznaniu prawa do korzystania z zasobów wód w przypadku ich niepełnego wykorzystania przez przedsiębiorcę.  Zdecydowano również o zwiększeniu ilości analiz i raportów wykonywanych w ramach stowarzyszenia. 

Osoby biorące udział w spotkaniu miały okazję zapoznać się z ofertą autobusów elektrycznych produkowanych przez firmę ARP E-VEHICLES Sp. z o.o. Autobus elektryczny PILEA to pierwszy w kraju autobus z baterią pod podwoziem. Jest to całkowicie polski projekt, powstały w trosce o czystość powietrza i redukcję hałasu z otoczenia. Nowatorskie rozmieszczenie baterii to poprawa parametrów trakcyjnych, a synchroniczny wielofazowy silnik z magnesami trwałymi to gwarancja wysokiej sprawności. Posiada innowacyjne baterie do szybkiego ładowania LTO – tylko 15 minut do 90% pojemności.

Źródło: SGU RP

Recommended Posts