INFORMACJA
 NA TEMAT ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU
W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY
LĄDEK-ZDRÓJ
ZA 2023 R.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) w Urzędzie Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój (s. 26, II p.) 
podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy za 2023 rok.

Udział w tej debacie będą mogli wziąć nie tylko radni (którzy mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju (Biuro Rady
w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 26 czerwca 2024 r.

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy do udziału w debacie oraz Raport  o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2023 r. dostępne będą na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i w Urzędzie w Biurze Rady Miejskiej.

Procedura rozpatrywania raportu  (podstawa prawna – art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym):

  1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

  1. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrza. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  2. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  3. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  4. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem:

  1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – przez co najmniej 20 osób.
  2. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lądka-Zdroju

(-)
Sebastian Łukasiewicz

 

PLIK: Informacja o raporcie

PLIK: ZGŁOSZENIE do debaty nad raportem

 

Recommended Posts