Link do strony: https://www.gov.pl/web/sport/minister-oglasza-nabor-na-dofinansowanie-w-2024-roku-zadan-z-zakresu-programu-aktywna-szkola

 

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty nabór wniosków

na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych
w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2024 roku

Program „Aktywna Szkoła” stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

 

 

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2024 rok zaplanowano kwotę
w wysokości:  260 000 000 zł. Ostateczna wysokość dostępnych środków finansowych może się zmienić, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym w zakresie części 25 – Kultura fizyczna na dany rok.

 

 

1.  Zadania realizowane w ramach naboru

 

 1. Wspieranie działań sportowych na terenie szkół w weekendy (soboty, niedziele).
 2. Wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych.
 3. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Program będzie realizowany i koordynowany przez podmiot wyłoniony w wyniku procedury niniejszego naboru, realizujący zadanie na poziomie ogólnopolskim (zwany realizatorem krajowym, który będzie go realizował przez okres 3 lat).

2. Zasady przyznawania dotacji:

 

2.1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, które posiadają doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów o podobnym charakterze.

 

2.2. Wnioski składane w ramach niniejszego naboru mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.                               

2.3. Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 0,1% całości kosztów zadania.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.4. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu oraz muszą być organizowane na terenie Polski.

UWAGA!!! – W ramach naboru wyłoniony zostanie jedynie realizator krajowy, który będzie odpowiedzialny za realizację zadań na poziomie ogólnopolskim.

 

3. Cele naboru.
Główne cele:

 1. Stworzenie warunków do udostępnienia szkolnej infrastruktury sportowej.
 2. Stworzenie warunków dla aktywizacji społeczności lokalnych.
 3. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej.
 4. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

 

 

4. Termin, tryb składania i rozpatrywania wniosków

 1. 4.1. Wniosek stanowią: formularz główny (wniosek), wraz z załącznikami:
    • załącznik 1 – zbiorczy preliminarz rzeczowo-finansowy kosztów bezpośrednich,
    • załącznik 2 – preliminarz kosztów bezpośrednich zadania nr 1,
    • załącznik 3 – preliminarz kosztów bezpośrednich zadania nr 2,
    • załącznik 4 – preliminarz kosztów bezpośrednich zadania nr 3,
    • załącznik 5 – wykaz grup ćwiczebnych (dla zadania nr 3),
    • załącznik 6 – preliminarz kosztów pośrednich,
    • załącznik 7 – program,
    • załącznik 8 – regulamin.

oraz pozostałe wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność
  i aktualność danych na dzień składania wniosku o dofinansowanie.
 • statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.

 

4.2. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzona na formularzach, które będą dostępne na stronie internetowej MSiT https://www.gov.pl/web/sport w zakładce co robimy/sport/sport powszechny/dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniosek wraz załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program Aktywna Szkoła”.

 

4.3. Datą złożenia wniosku jest data dostarczenia do siedziby MSiT (w przypadku złożenia wniosku osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania pocztą) albo data nadania przesyłki kurierskiej.

 

Wnioski należy składać w terminie do 19 marca 2024 roku.

 

4.4. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

4.5. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem”  i podpisane przez osoby wymienione w pkt 4.4.

4.6.   Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu.

4.7. Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

4.8. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu naborowym nie będą rozpatrywane.

4.9. Wnioski złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 26 marca 2024 r.

 

W przypadku niewykorzystania wszystkich środków finansowych na realizację Programu, Minister może wyznaczyć dodatkowy termin na składanie wniosków w ramach niniejszego Programu.

 

Minister  zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przyznanych środków finansowych w sytuacji, gdy wielkość środków finansowych będących w dyspozycji Ministra będzie mniejsza od zaplanowanych w budżecie państwa.

4.10 Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Zleceniobiorcą.

 

Informacja dodatkowa

 1. Wszystkie pola wniosku muszą zostać czytelnie i wyczerpująco wypełnione.
 2. Wniosek, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do niej muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy
  i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 4. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do wniosku.
 5. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków
  do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MSiT.
 6. Realizacja zadań programu musi mieć charakter niekomercyjny – nie może zakładać osiągnięcia dochodu.
 7. Uczestnicy programu nie mogą ponosić kosztów w zakresie jego realizacji (uczestnictwo

w zajęciach sportowych jest bezpłatne).

 1. Program może być realizowany wyłącznie na terenie kraju.
 2. Wnioski niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane.
 3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

 

 

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków:

 

5.1. Wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. Znaczenie zadania dla upowszechniania i promowania aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży (w tym zasięg przedsięwzięcia – społeczny i terytorialny, dostępność i powszechność, wartość edukacyjno- wychowawcza) 0-25 pkt.
 2. Doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu wskazujące
  na możliwość prawidłowej realizacji zadania 0-25 pkt.
 3. Stan zasobów kadrowych i rzeczowych pozwalających ocenić możliwości realizacyjne wnioskodawcy  0-15 pkt.
 4. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania 0-15 pkt.
 5. Ocena poprawności przedstawienia wszystkich elementów merytoryczno-finansowych projektu (np. błędy rachunkowe, pisarskie, nieścisłości informacyjne oraz niespójność między poszczególnymi częściami wniosku) 0-10 pkt.
 6. Udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, pochodzących z budżetów jednostek samorządowych oraz funduszy UE oraz innych środków 0-5 pkt.
 7. Udział w realizacji zadania wolontariuszy 0-5 pkt.

 

5.2. Odrzuceniu podlegają wnioski zawierające błędy formalne, w szczególności:

 1. wnioski sporządzone na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
 2. wnioski, do których nie załączono wymaganych załączników i dokumentów określonych
  w ogłoszeniu Programu,
 3. wnioski podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wnioskodawcy lub nieopatrzone podpisem,
 4. wnioski dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu programu,
 5. wnioski dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe wnioskodawcy,
 6. złożone przez wnioskodawców nieuprawnionych do udziału w naborze,
 7. złożone po terminie określonym w naborze,
 8. wnioski, w których preliminowano koszty zadania niezgodnie z warunkami określonymi
  w ogłoszeniu Programu.

 

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym jest dokonywana
przez członków komisji oceniającej powołanej przez Ministra. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister w formie pisemnej, po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej. Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

 

Rozstrzygnięcia naboru publikowane są na stronie internetowej MSiT oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. O przyznaniu dofinansowania wnioskodawcy będą powiadamiani również pisemnie.

 

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania w ramach Programu  zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy
z Ministrem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz niniejszym Programem.

 

Minister zastrzega sobie prawo dokonania wyboru tylko jednego realizatora Programu, jak również prawo do nierozstrzygnięcia naboru w sytuacji gdy wpłyną wnioski, które nie spełniają  priorytetów i kryteriów określonych ramami ogłoszonego naboru.

 

Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Programu należy do Ministra.

 

Podstawa prawna:

 

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem
i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami:

 • Art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

 

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu (022) 2443 206 lub (022) 2447 321.

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA ORAZ PROGRAMU I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

 

Wymogi formalne (komentarz):

 1. Wnioski i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie wymagane pola. W ofercie należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość
  i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
 2. Koszty pośrednie MSiT mogą stanowić do 5% wysokości kosztów bezpośrednich MSiT.
 3. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów),  promocję przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze, nie mogą stanowić całości środków dotacji.
 4. Realizowane zadania mogą być organizowane wyłącznie na terenie Polski.
 5. Udział finansowych środków pochodzących z innych źródeł (przy braku środków własnych w wysokości co najmniej 0,1% całości kosztów realizacji zadania) stanowić może np. środki jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub inne (w tym w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

 

 1. Ze środków MSiT, nie można dofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:
 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

 

 

Recommended Posts