Szanowni mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój,

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Zgodnie z dokumentem świadczenie wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek.

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podpisała rozporządzenie w sprawie obowiązującego wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Wzór wniosku obowiązuje od 17 sierpnia.

Zgodnie z załączonym do rozporządzenia wzorem, wniosek należy złożyć do  wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej ubiegającej się o dodatek węglowy.

UWAGA! Wypełnione wnioski prosimy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój

We wniosku, który należy wypełnić wielkimi literami, należy podać dane osobowe wnioskodawcy oraz dane wszystkich członków gospodarstwa domowego. Według definicji zawartej we wniosku „gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)”.

Zgodnie z opublikowanym wzorem, we wniosku należy również podać informacje o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego i wskazać czy gospodarstwo znajduje się w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania, czy budynku lub lokalu, w których ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe.

Zasady wypłaty świadczenia reguluje ustawa o dodatku węglowym, która zakłada wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym. Zgodnie z przepisami wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada, a gmina będzie miała maksymalnie 30 dni na przekazanie środków. Dodatek jest  zwolniony od podatku i możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Plik PDF do pobrania:

WniosekPDF-dodatek węglowy

 

UWAGA! Wypełnione wnioski prosimy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój

Recommended Posts