OGŁOSZENIE

ZWOŁUJĘ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
W DNIU 27 CZERWCA 2024 r., O GODZ. 15:30
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (nr 26, II p.)

 1. Część I.
 2. Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu z

poprzedniej sesji).

 1. Część II.
 2. Debata nad Raportem o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju wotum zaufania.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
 4. a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2023 rok;
 5. b) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023;
 6. c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2024 rok;
 7. d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu;
 8. e) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody;
 9. f) w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Lądek-Zdrój za rok 2023;
 10. g) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parków;
 11. h) zmieniająca uchwałę nr II/17/2024 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lądka-Zdroju;
 12. i) w sprawie powołania komisji doraźnej pn. Komisja Statutowa w celu opracowania projektu zmian Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój;
 13. j) w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej;
 14. k) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie i terminie nie przewidzianym w planie kontroli.
 15. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
 16. Oświadczenia, wnioski radnych.
 17. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lądka-Zdroju

(-)

Sebastian Łukasiewicz

 

Recommended Posts