ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2022
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie naboru na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j),
art. 11 do 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.2022.530 t.j) oraz na
podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 156/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie ustanowienia polityki kadrowej
Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju (ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1) Postanawiam ogłosić nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój.

2) Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lądek -Zdrój.

§ 3. Ogłoszenie o naborze oraz regulamin zostają podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju
Alicja Piwowar

 

 

Więcej informacji na temat naboru w plikach PDF poniżej:

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. o_wiaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju

w sprawie regulaminu naboru na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Recommended Posts