Gmina Lądek- Zdrój otrzyma wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę budynków przy ul. Klonowej 13

Miło nam zakomunikować, że Gmina Lądek-Zdrój otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 2 852 409,78 zł w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmianie sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań w Lądku- Zdroju przy ulicy Klonowej 13, w wyniku którego powstanie 15 lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy i 2 mieszkania chronione.

(fragment pisma z dnia 28 października 2021r.)

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym

badanie-spis

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Continue reading

Powietrze bez śmieci – Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG funkcjonować będzie w środę, tj. 10 listopada 2021r., w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Lądek – Zdrój  zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w kampanię, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in.  tzw. niskiej emisji.

Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Gminy Lądek – Zdrój rozpoczęcie korzystania z gazu ziemnego, dzięki podpisanemu Porozumieniu PGNiG przede wszystkim zapewnia pomoc Partnera Technicznego, który m.in.:

  • opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
  • wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
  • wykona instalację centralnego ogrzewania,
  • pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
  • pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
  • złoży w imieniu Konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
  • przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u Konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania. Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG uruchamiany jest także w budynku Urzędu, dzięki uprzejmości Władz Gminy.

Najbliższy dyżur pełniony będzie w Urzędzie Miejskim w Lądku – Zdroju w najbliżsżą środę, tj. 10 listopada 2021r., od godz. 9.00 do godz.12.00.

ZAPRASZAMY!

Święto Odzyskania Niepodległości w Lądku-Zdroju

swieto-niepodleglosci

Koncert z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Wystąpią: Zespół Wokalny Hejszovina oraz Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki

godz. 16.00 – Dom Zdrojowy / Kawiarnia Zdrojowa, ul. Orla 7, wstęp wolny

przygotowanie wokalne: Dominika Radwan
fortepian, kierownictwo muzyczne: Maciej Kieres

WSTĘP WOLNY / obowiązują wejściówki

Wydarzenia organizowane są w obowiązującym reżimie sanitarnym.
Przypominamy o konieczności noszenia maseczki przykrywającej nos i usta.

Organizator: Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój, tel. 74 8146 562
Wejściówki można odebrać w CKiR lub zarezerwować telefonicznie i odebrać przed koncertem.

Ankieta inwentaryzacyjna źródeł ciepła

Burmistrz Lądka – Zdroju informuje, że na terenie Miasta i Gminy Lądek – Zdrój jest prowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców  o wypełnienie ankietyktóra pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, itp. znajdujących się na naszym terenie.  

Obowiązek ten wynika z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.  

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji umożliwi dokonanie oceny skali potrzeb mieszkańców w zakresie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, a co za tym idzie umożliwi również lepsze przygotowanie się do ewentualnych programów pomocowych. 

Złożenie ankiety nie wiąże się z żadnymi kosztami ani dodatkowymi opłatami. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Niemniej jednak nieudzielenie informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować w przyszłości brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę. 

W związku z powyższym, w celu realizacji nałożonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na naszą gminę obowiązku, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. wypełnioną ankietę należy złożyć w wybrany sposób: 

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju, parter budynku, 
– pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju, ul. Rynek 31, Lądek – Zdrój 57-540, 
– za pośrednictwem Internetu – skan wypełnionej ankiety należy przesłać na adres e-mail: inkubatorladek@ladek.pl lub drogi@ladek.pl

Gdzie można pobrać ankietę? 
Druki ankiety dostępne są: 
– na stronie internetowej www.ladek.pl w zakładce Aktualności, 
– w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju, parter budynku. 

Druk do pobrania tutaj:

 

Kilka zasad pomocnych przy wypełnianiu formularza inwentaryzacyjnego: 

– odrębną ankietę wypełniamy dla każdego z budynków położonych na posesji (mieszkalnych, gospodarczych, garaży itp.), w których znajduje się źródło ciepła, 
– przy uzupełnianiu ankiety prosimy korzystać z dostępnej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku oraz poszczególnych źródeł ciepła służących do jego ogrzewania, 
– formularz należy wypełnić szczegółowo i wskazać w nim wszystkie źródła ciepła znajdujące się w budynku (również służące celom rekreacyjnym typu kominek itp.). 

W przypadku budynków wielolokalowych ze zbiorczym źródłem ciepła ankietę przedkłada zarządca budynku. 

WAŻNE: Jeśli właściciel/współwłaściciel posiada więcej niż jeden budynek/lokal, ankietę wypełnia dla każdego obiektu osobno. 

Bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji o ankietyzacji wśród najbliższych i sąsiadów. 

 

WAŻNE: Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2021 r. równolegle wszedł obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2021 poz. 554 z późn. zm). 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju oraz  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas. 

https://ladek.pl/14265-2/

 

Uwaga! Utrudnienia na trasie singletrack – Pętla Orłowiec

W związku z planowanym rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu (oddz. 35a), Nadleśnictwo Lądek Zdrój zgłasza tymczasowe utrudnienia w ruchu turystycznym:

Trasa SINGLETRACK pętla Orłowiec Niebieska.  

Prace będą prowadzone od 08.11.2021r. do 29.11.2021r.

Zalecany objazd drogą wojewódzką 390 do miejscowości  Orłowiec.

Od 11 października mieszkańcy Dolnego Śląska skorzystają z dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych

Aż 20 mln zł przeznaczą Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poprawę jakości powietrza Dolnego Śląska. Uruchomienie pilotażu 11 października 2021 r. – w którym dostępne będą dotacje do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i ocieplenie domów w budynkach wielorodzinnych – połączono z otwarciem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czystego Powietrza” w Strzegomiu.

Już niebawem, bo w 2022 r., resort klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW planują uruchomienie ogólnopolskiego programu wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Jest on poprzedzony trzema pilotażami: w województwie zachodniopomorskim, w Pszczynie na Śląsku i od 11 października br. również na Dolnym Śląsku.

Pilotaż dla wspólnot mieszkaniowych

Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Te dwie formy dofinansowania pomogą usprawnić kompleksową termomodernizację budownictwa wielorodzinnego na Dolnym Śląsku.

Program również dla osób fizycznych

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

  •     do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;
  •     do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
  •     do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Wyższe dotacje dla przygranicznych gmin

Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych. W programie określono, że tych gmin jest 30, a wśród nich m.in.: Bogatynia, Zgorzelec, Nowa Ruda, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój.

Szczegóły pilotażu dostępne będą na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu:
https://wfosigw.wroclaw.pl/

link do skopiowania: https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/17880,Od-11-pazdziernika-mieszkancy-Dolnego-Slaska-skorzystaja-z-doplat-do-wymiany-kop.html