Twoja Krew ratuje życie!

W imieniu lądeckiego klubu gminnego HDK PCK zapraszamy w najbliższy poniedziałek (25 stycznia 2021r.) na akcję poboru krwi! Abulans zaparkuje pod Ratuszem w Rynku i będzie dostępny w godzinach 10:00 – 13:30.

Zachęcamy gorąco!

Srebrny Laur – zapraszamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU

§1
ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego, Jarosława Dudy, zwane dalej Biurem.

§2
CEL KONKURSU

 1. Propagowanie i promocja aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.
 2. Zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu osób starszych w rozwój gospodarczy i społeczny.
 3. Promocja wartości i działanie na rzecz rozwoju dialogu międzypokoleniowego.
 4. Wyróżnienie działalności osób i organizacji szczególnie aktywnie działających na rzecz realizacji powyższych celów konkursu, na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego.

§3
ADRESACI KONKURSU

 1. W konkursie uczestniczyć mogą osoby bądź organizacje z województw dolnośląskiego i opolskiego, działające na rzecz aktywnego życia osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej.

§4
ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od:
  a. osób prywatnych, które swoimi działaniami promują ideę aktywnego starzenia się oraz solidarność międzypokoleniową,
  b. organizacji, instytucji, w których w sposób aktywny działają osoby starsze,
  c. organizacji, instytucji oraz osób prywatnych wspierających aktywność osób starszych oraz solidarność międzypokoleniową.
 2. Każdy z kandydatów bądź zgłaszająca go instytucja lub organizacja powinien wypełnić oddzielny formularz, na podstawie którego Biuro wyłoni laureatów.

§5
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU

 1. Formularze zgłoszeniowe kandydatów należy przekazywać poprzez pocztę elektroniczną na adres europosel.jduda@gmail.com lub wypełniając aplikację online dostępną na stronie europosła Jarosława Dudy www.jaroslawduda.pl albo listownie na adres Biura Posła Jarosława Dudy we Wrocławiu, (ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław).
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 31 stycznia 2021r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Biura).
 3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Konkursowego, dostępnego na stronie internetowej Posła do Parlamentu Europejskiego, Jarosława Dudy: www.jaroslawduda.pl, lub w Biurze Posła Jarosława Dudy we Wrocławiu. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość przesłania przez Biuro formularza zgłoszeniowego pod wskazany adres. W takiej sytuacji należy skontaktować się z Biurem telefonicznie pod numerem 798 013 249.

§6
KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ

 1. Biuro ocenia nadesłane zgłoszenia pod kątem efektywności działań osób bądź organizacji na rzecz aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej.

§7
NAGRODA GŁÓWNA

 1. Nagrodą w konkursie jest wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli (pobyt obejmuje 2 noclegi oraz przejazd autokarem).
 2. Konkurs przewiduje przyznanie 10 nagród dla organizacji, instytucji i/lub osób.
 3. Nagrodzone organizacje i/lub instytucje typują spośród swoich pracowników i/lub wolontariuszy osobę, która uczestniczyć będzie w wizycie w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli

§8
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Do dnia 15 lutego 2021 r. Biuro ogłosi listę laureatów nagrodzonych w konkursie. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na stronie internetowej Posła do Parlamentu Europejskiego, Jarosława Dudy www.jaroslawduda.pl oraz na stronie facebook Posła Jarosława Dudy.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Biuro są ostateczne.
 3. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (plik .doc)

Regulamin konkursu (plik .pdf)

Formularz zgłoszeniowy (plik .doc)

Formularz zgłoszeniowy (plik .pdf)

Program Inwestycyjny “Polska Kranówka” – wypełnij ankietę!

Szanowni Państwo,

W imieniu Ministerstwa Infrastruktury prosimy o wypełnienie ankiety elektronicznej dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Pod niżej podanym linkiem została uruchomiona strona internetowa: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta, na której znajdują się ankiety do konsumentów, ekspertów, właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstw spożywczych.

Na stronie internetowejz ankietą dostępna jest także tzw. ankieta wdrożeniowa, której celem jest pozyskanie ogólnych informacji dotyczących odczuć respondentów, jakie działania, w jakich obszarach są najistotniejsze. Prosimy także o jej wypełnienie.

Ankieta aktywna jest do 22 stycznia 2021r.

Ruszył nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek – Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek – Zdrój na rok 2021

Z dniem 14 stycznia 2021r. ruszył nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek – Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek – Zdrój na rok 2021.

Wysokość środków przeznaczonych w roku 2021 na realizację projektu na terenie Gminy Lądek – Zdrój wynosi 120 000 zł.

Termin składania wniosków o dotację upływa 12 lutego 2021 roku o godz. 15.30.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku PDF zamieszczonym poniżej.

Zalecenia dla gminy Lądek-Zdrój dotyczące organizacji transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień

Transport przeznaczony jest dla osób:

– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

– mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Continue reading

Ułatw sobie życie – ustanów polecenie zapłaty za wodę lub czynsz

L.U.K. Sp. z o.o. zachęca swych Klientów do skorzystania z opcji tzw. polecenia zapłaty. Polecenie zapłaty to wygodne rozwiązanie umożliwiające automatyczne, terminowe dokonywanie płatności za wodę lub czynsz mieszkaniowy. W efekcie nie trzeba pamiętać o jednorazowych, co miesiąc wykonywanych zleceniach przelewów za rachunki.
Aby w tym przypadku ułatwic sobie sprawę, wystarczy tylko złożyć za pośrednictwem L.U.K. Sp. Z o.o. oświadczenie, za pomocą którego upoważnimy swój bank do comiesięcznego przekazywania środków na konto L.U.K. Sp. z o.o. Od tego momentu to bank czuwa już nad terminowym opłacaniem zobowiązań, nie pozbawiając Klienta kontroli nad całym procesem – nadal Klient otrzymuje faktury i może monitorować wysokość rachunków.
Powyższe rozwiązanie to bez wątpienia wygodna opcja, która pozwala uwolnić się od pamiętania o konieczności opłacania licznych faktur. Dzięki ustanowieniu polecenia zapłaty zyskuje się pewność, że wszystkie nasze zobowiązania zostaną opłacone na czas, bez naliczenia karnych odsetek za ew. spóźnienie.

W imieniu L.U.K. Sp. z o.o zapraszamy więc do skorzystania z tej wygodnej opcji i zamieszczamy poniżej plik z oświadczeniem ustanowienia polecenia zapłaty.

Oświadczenie ustanowienia polecenia zapłaty (pobierz plik PDF)