SIM SUDETY SP Z O.O. – PODPISANO AKT NOTARIALNY

W dniu 18 grudnia Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju Alicja Piwowar uczestniczyła w walnym zgromadzeniu Spółki SIM SUDETY Sp. z o.o., na którym omawiano m.in. kwestie związane z harmonogramem prac związanych z budową na terenie miasta Lądek-Zdrój budynku wielomieszkaniowego z lokalami na wynajem dla mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.

                          foto – podpisanie Aktu Notarialnego

 

Przypominamy, że spółka, w której gmina Lądek-Zdrój jest udziałowcem posiada już prawomocne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

W dniu 18 grudnia Gmina Lądek-Zdrój objęła w spółce dodatkowe 21 498 nowych udziałów o wartości 50,00 zł każdy tj. udziały o łącznej wartości nominalnej 1 074 900,00 zł. Środki na pokrycie udziałów gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Obecnie Gmina Lądek-Zdrój wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w wysokości 3 631 633,03 zł z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego.

 

 

 

W najbliższym czasie przygotowana zostanie uchwała Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji SIM SUDETY Sp. z o.o.

Planowany termin rozpoczęcia budowy to wiosna 2024 r.

 

Konsultacje społeczne Strategii ZIT POF

 

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Południowego Obszaru Funkcjonalnego, samorządy tworzące Południowy Obszar Funkcjonalny zapraszają:

  1. Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
  2. Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych,
  3. Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
  4. Organizacje badawcze i uniwersytety.
  5. Inne właściwe zainteresowane strony.

do zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (projekt Strategii ZIT POF)

Projekt Strategii ZIT POF 2021-2027 wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem  https://zitpof.webankieta.pl/, a w wersji drukowanej w Biurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, Rynek 36, 58 – 200 Dzierżoniów.

Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie od 21.12.2023 r. od godz. 15.00 do 26.01.2024 do godz. 15.00 wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/.

Uwagi lub opinie zgłoszone po terminie lub zgłoszone w inny sposób niż za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/ nie będą brane pod uwagę.

W takcie konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, w trakcie których zaprezentowany zostanie projekt Strategii  ZIT POF oraz przeprowadzona zostanie dyskusja.

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

  1. Dzierżoniów – 15.01.2024 r, godz. 10.00 – 12.00 – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38 sala 107, sala posiedzeń komisji Rady.
  2. Ząbkowice Śląskie – 15.01.2024 r, godz. 13.00 – 15.00 – Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5, sala konferencyjna.
  3. Kłodzko – 16.01.2024 r, godz. 10.00 – 12.00 – Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, sala konferencyjna nr 1.1.

Zgłaszając uwagi i opinie należy brać pod uwagę uwarunkowania formalne związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, a w szczególności:

  1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków oraz Wytyczne opracowane na podstawie niniejszej Ustawy
  2. Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska
  3. Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027
  4. Program Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027
  5. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027

Wszystkie zgłoszone uwagi i opinii zostaną rozpatrzone, a uzasadnione zostaną uwzględnione w kolejnym projekcie Strategii ZIT POF. Informacja na temat przyjętych i odrzuconych uwag i opinii zostanie przekazane podmiotom zgłaszającym za pośrednictwem stron internetowych gmin tworzących Południowy Obszar Funkcjonalny oraz na stronie biura ZIT POF http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=13

 

 

GUS – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

BAEL – jest to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy.

Continue reading