Owocne obrady gmin uzdrowiskowych w Połczynie-Zdroju.

Dnia 1 czerwca 2023 r. w Połczynie-Zdroju odbyło się coroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Tym razem gminę Lądek-Zdrój reprezentowała  Alicja Piwowar – Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju (przyp. red.), a jednym z głównych punktów obrad było sprawozdanie z działalności SGU RP za rok ubiegły oraz dyskusja nad bieżącą sytuacją gmin uzdrowiskowych.

Podczas spotkania uzgodnione zostało wspólne stanowisko burmistrzów, wójtów i prezydentów miast i gmin uzdrowiskowych. Stanowisko zostanie przedłożone Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrowi Sportu i Turystyki oraz Parlamentarzystom.

Włodarze gmin uzdrowiskowych zwrócili uwagę na fakt, że pomimo wielu zapowiedzi i podejmowanych prób systemowej regulacji prawnej,  przez lata nie udało się wprowadzić żadnych rozwiązań legislacyjnych, które ułatwiłyby funkcjonowanie gmin uzdrowiskowych, zlikwidowałyby niepotrzebne bariery prawne ograniczające rozwój gmin i uzdrowisk, czy też ułatwiły funkcjonowanie przedsiębiorcom i mieszkańcom gmin. Nie wprowadzono też żadnych rozwiązań prawnych które pozwalałyby zrekompensować społecznościom lokalnym ograniczenia w aktywności gospodarczej na obszarach uzdrowiskowych. Wręcz przeciwnie, wciąż nakłada się na gminy uzdrowiskowe nowe obowiązki i wprowadza się nowe ograniczenia, które hamują aktywność gospodarczą mieszkańców oraz gmin, na terenie których funkcjonują liczne obszary chronione.

Gminy,  na obszarze których ustanowiono liczne formy ochrony przyrody i obszary chronione,  nie uzyskują żadnej rekompensaty z tytułu:

 1. ograniczeń w rozwoju gminy, które wprowadzane są na obszarach chronionych (brak rekompensat, brak subwencji ekologicznej),
 2. stosowania zaniżonych stawek podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej obiektów leczniczych (sanatoria płacą zaledwie 20% stawki od działalności gospodarczej),
 3. wykorzystywania wód leczniczych dla celów innych niż balneologiczne rozlewnie (symboliczna opłata eksploatacyjna),
 4. wykorzystywania wód zwykłych dla celów rozlewniczych (brak jakiejkolwiek opłaty),
 5. monofunkcyjnego rozwoju spowodowanego wprowadzeniem różnych obszarów ochronnych na terenie uzdrowiska,
 6. nakładania na gminy nowych obowiązków,
 7. zaniżonych płac w sektorze turystyczno-leczniczym, które uzależnione są wyłącznie od nakładów Państwa na lecznictwo uzdrowiskowe i ściśle z nim powiązane. Stosowane od wielu lat niskie stawki osobodnia nie pozwalają na podwyższanie płac pracowników obsługi, ale też standardu obiektów i wprowadzania nowoczesnych technologii medycznych do uzdrowisk.

Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych po raz kolejny podkreślili, że uzdrowiska są bardzo wrażliwe na kryzysy ekonomiczne, spadki koniunktury gospodarczej, niejasną i niestabilną politykę zdrowotną czy społeczną oraz pojawiające się okresy pandemiczne.

Na kondycję ekonomiczną gmin uzdrowiskowych wpływa też ogólna sytuacja związana z polityką Państwa w odniesieniu do samorządów. Gminy uzdrowiskowe w ostatnim okresie czasu coraz częściej odnotowują:

 1. nakładanie na gminy nowych zadań i obowiązków bez zapewnienia ich finansowania,
 2. wprowadzanie różnego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych kosztem budżetów samorządowych,
 3. gwałtowny spadek dochodów własnych,
 4. wyższe wydatki związane z podwyżką cen energii i paliw,
 5. wyższe wydatki związane z inflacją,
 6. niewystarczającą subwencję ogólną,
 7. drastycznie niską subwencję oświatową i zupełnie niewydolny system finansowania oświaty,
 8. nieracjonalny wzrost wydatków (dotacji) na szkoły niepubliczne, w tym małe szkoły przekazane do prowadzenia osobom prywatnym i stowarzyszeniom,
 9. brak mechanizmu rekompensującego ubytek dochodów podatkowych gminy w momencie wprowadzania zmiany rozwiązań prawnych  powodujących obniżenie podatków (PIT, zwolnienia podatkowe),
 10. nikły udział w dochodach CIT,
 11. uzależnianie polityki gmin od Rządu poprzez system centralnego przyznawania środków na inwestycje i doraźne oraz w małej skali stosowane wsparcie na wydatki bieżące.

Sytuacja ta budzi uzasadniony niepokój środowiska samorządowego gmin uzdrowiskowych, bowiem w krótkim czasie doprowadzić to może  do zapaści finansów gminnych. W systemie organizacji finansów gmin uzdrowiskowych, konieczne są natychmiastowe działania zarówno doraźne jak i systemowe, które zmienią sytuację tej kategorii gmin.

Nie może być tak, że w wielu gminach uzdrowiskowych skumulowały się wszystkie formy ochrony przyrody, które wraz z systemem ochrony obszarów uzdrowiskowych i ochrony wód leczniczych stają się uciążliwością,  zamiast być atutem takich gmin.  Nie może tak być, że ludność pracująca w uzdrowiskach musi wykonywać pracę za najniższe wynagrodzenie, bo Państwo zabezpiecza ulgi podatkowe dla finansowanych przez siebie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, a równocześnie to samo Państwo wprowadza reżim publiczno-prawny w uzdrowisku i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez ludność miejscową, nie przewidując  równocześnie  żadnych rekompensat z tytułu utraty dochodów. System finansów gmin uzdrowiskowych musi uwzględniać specyfikę tej kategorii gmin, a ograniczenia w rozwoju muszą być rekompensowane.

Włodarze gmin uzdrowiskowych wyrażają ogromne zaniepokojenie brakiem jakiegokolwiek postępu w pracach nad zmianami prawa uzdrowiskowego, którego kształt i przyjęte rozwiązania  powodują ogromny  problem w  funkcjonowaniu gmin uzdrowiskowych  i ich  mieszkańców.

Nieprecyzyjne przepisy, kolizja norm prawnych, niedookreślony reżim publiczno-prawny, opresyjne przepisy powodują, że gminy mają problemy niemalże z każdą inwestycją i muszą przechodzić przez niepotrzebną gehennę uciążliwych  postępowań administracyjnych.

Uczestnicy spotkania wnoszą o jak najszybsze podjęcie prac nad zmianą ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,  uzdrowiskach i obszarach uzdrowiskowych oraz o gminach uzdrowiskowych,  jak też nad zmianą przepisów:  prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych  w zakresie odnoszącym się do uzdrowisk.

Źródło: SGU RP

INFORMACJA  NA TEMAT ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LĄDEK-ZDRÓJ ZA 2022 R.

rada-miejska

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) w Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Kolejowa 6 podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy za 2022 rok.

Udział w tej debacie będą mogli wziąć nie tylko radni (którzy mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.

Pisemne zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju (Biuro Rady w Urzędzie Gminy i Gminy w Lądku-Zdroju), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 21 czerwca 2023 r.

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy do udziału w debacie oraz Raport  o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2022 r. dostępne będą na stronie internetowej Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i w Biurze Rady Miejskiej od 1 czerwca 2023 r.

Procedura rozpatrywania raportu (podstawa prawna: art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym)

 1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrza. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 6. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem:

 1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – przez co najmniej 20 osób;
 2. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek

Do pobrania:

 1. Zgłoszenie do debaty nad raportem.doc

Wyścig Górski Złoty Stok – Lądek-Zdrój – 20.05.2023 – Zmiana Organizacji Ruchu na DW390 (Złoty Stok – Przełęcz Jaworowa)

W dniu 20 maja 2023 roku odbędzie się samochodowy wyścig górski na trasie Złoty Stok – Lądek-Zdrój.

Będzie to pierwsza runda wyścigów górskich BSK TECH organizowanych przez BGMSPORT.PL

Organizator zaplanował 5 podjazdów na trasie liczącej 7 km. Pierwszy przejazd rusza o godzinie 10.00.

 

Z uwagi na organizację wydarzenia zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na trasie od Złotego Stoku do Przełęczy Jaworowej.

W godzinach 7.30 – 18.30 droga DW 390 będzie Zamknięta.

Zalecany objazd przez Kłodzko (DW392 i DK46)

 

Więcej informacji:

 1. https://www.facebook.com/bsktechwyscigigorskie
 2. BGM SPORT.Pl                 

Lądek-Zdrój dołącza do NaprawmyTo.pl !

NaprawmyTo.pl to proste narzędzie, dzięki któremu kilku krokach każdy mieszkaniec gminy Lądek-Zdrój może przesłać zgłoszenie na temat jego okolicy do odpowiedniej komórki w samorządzie.

Zepsuta latarnia, nierówny chodnik czy nielegalne wysypisko śmieci? Dzięki aplikacji na bieżąco wysyłane są na maile użytkowników powiadomienia o postępie w sprawie – o tym, kto się nią zajmuje i na jakim etapie jest jej rozwiązanie.

Obsługa NaprawmyTo.pl zajmuje kilka sekund – wskazanie lokalizacji alertu, dodanie zdjęcia i kategorii sprawy. W chwili wysłania alertu wiadomość dociera do obsługujących system urzędników.

Nic prostszego!

W serwisie nie chodzi tylko o naprawę bieżących problemów – NaprawmyTo.pl jest także narzędziem dającym obywatelom możliwość współdecydowania o mieście. Każdy mieszkaniec może wprowadzić dowolny pomysł na zmianę otoczenia – to daje nam możliwość dyskutowania o rozwoju miasta i jego kierunku.

Zapraszamy do korzystania!

*Uwaga – Przez pierwsze dwa tygodnie maja 2023 r.serwis będzie funkcjonował w trybie testowym – prosimy o wyrozumiałość!

Ruszył nabór wniosków o udzielenie finansowania i współfinansowania z budżetu gminy Lądek-Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach

Beneficjentami końcowymi mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają tytuł prawny do budynku, a także posiadacze.

Dotacja może wynosić do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac nie więcej jednak niż 10 000,00 zł brutto.

Dostępna pula środków finansowych w 2023 r. wynosi 30 000,00 zł.

Wniosek należy złożyć do 15 czerwca 2023 roku.

Pliki do pobrania: