rada-miejska

INFORMACJA
 NA TEMAT ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU
W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY
LĄDEK-ZDRÓJ
ZA 2020 R.

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) w Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Kolejowa 6 podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy. Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko radni (którzy mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.

Pisemne zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju (Biuro Rady w Urzędzie Gminy i Gminy w Lądku-Zdroju), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 23 czerwca 2021 r.

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy do udziału w debacie oraz Raport  o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2020 r. dostępne będą na stronie internetowej Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i w Biurze Rady Miejskiej od 1 czerwca 2021 r.

Procedura rozpatrywania raportu (podstawa prawna: art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym)

  1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrza. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  6. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem:

  1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – przez co najmniej 20 osób;
  2. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Lądka – Zdroju
Małgorzata Bednarek

Recommended Posts