OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Na podstawie art. 30 ust.  pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

 

Burmistrz Lądka – Zdroju ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej złożone oferty na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizowanych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2022 roku.

 

 

 

Zasady naboru:

  1. Zgłoszenie kandydata do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2022 r. godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Lądka-Zdroju (ul. Rynek 31) w Biurze Obsługi Klienta.
  1. Podmiot dokonujący zgłoszenia do komisji konkursowej nie może ubiegać się o dotację w rozpatrywanym obszarze.
  1. Zgłoszenie kandydata musi zostać dokonane przez uprawnione do tego statutowe organy, co będzie podlegało weryfikacji.
  2. Za pracę w komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, praca w komisji ma charakter społeczny.
  1. Komisja konkursowa będzie pracowała w dni powszechne, w zależności od ilości ocenianych ofert zgłoszonych w konkursie przewiduje się od 1 do 3 posiedzeń.

 

Plik formularza :

Formularz – nabór do komisji dla przedstawiciela organizacji do prac w komisji 2022

Recommended Posts