REGULAMIN KONKURSU

§1
ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego, Jarosława Dudy, zwane dalej Biurem.

§2
CEL KONKURSU

 1. Propagowanie i promocja aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.
 2. Zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu osób starszych w rozwój gospodarczy i społeczny.
 3. Promocja wartości i działanie na rzecz rozwoju dialogu międzypokoleniowego.
 4. Wyróżnienie działalności osób i organizacji szczególnie aktywnie działających na rzecz realizacji powyższych celów konkursu, na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego.

§3
ADRESACI KONKURSU

 1. W konkursie uczestniczyć mogą osoby bądź organizacje z województw dolnośląskiego i opolskiego, działające na rzecz aktywnego życia osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej.

§4
ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od:
  a. osób prywatnych, które swoimi działaniami promują ideę aktywnego starzenia się oraz solidarność międzypokoleniową,
  b. organizacji, instytucji, w których w sposób aktywny działają osoby starsze,
  c. organizacji, instytucji oraz osób prywatnych wspierających aktywność osób starszych oraz solidarność międzypokoleniową.
 2. Każdy z kandydatów bądź zgłaszająca go instytucja lub organizacja powinien wypełnić oddzielny formularz, na podstawie którego Biuro wyłoni laureatów.

§5
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU

 1. Formularze zgłoszeniowe kandydatów należy przekazywać poprzez pocztę elektroniczną na adres europosel.jduda@gmail.com lub wypełniając aplikację online dostępną na stronie europosła Jarosława Dudy www.jaroslawduda.pl albo listownie na adres Biura Posła Jarosława Dudy we Wrocławiu, (ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław).
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 31 stycznia 2021r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Biura).
 3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Konkursowego, dostępnego na stronie internetowej Posła do Parlamentu Europejskiego, Jarosława Dudy: www.jaroslawduda.pl, lub w Biurze Posła Jarosława Dudy we Wrocławiu. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość przesłania przez Biuro formularza zgłoszeniowego pod wskazany adres. W takiej sytuacji należy skontaktować się z Biurem telefonicznie pod numerem 798 013 249.

§6
KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ

 1. Biuro ocenia nadesłane zgłoszenia pod kątem efektywności działań osób bądź organizacji na rzecz aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej.

§7
NAGRODA GŁÓWNA

 1. Nagrodą w konkursie jest wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli (pobyt obejmuje 2 noclegi oraz przejazd autokarem).
 2. Konkurs przewiduje przyznanie 10 nagród dla organizacji, instytucji i/lub osób.
 3. Nagrodzone organizacje i/lub instytucje typują spośród swoich pracowników i/lub wolontariuszy osobę, która uczestniczyć będzie w wizycie w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli

§8
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Do dnia 15 lutego 2021 r. Biuro ogłosi listę laureatów nagrodzonych w konkursie. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na stronie internetowej Posła do Parlamentu Europejskiego, Jarosława Dudy www.jaroslawduda.pl oraz na stronie facebook Posła Jarosława Dudy.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Biuro są ostateczne.
 3. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (plik .doc)

Regulamin konkursu (plik .pdf)

Formularz zgłoszeniowy (plik .doc)

Formularz zgłoszeniowy (plik .pdf)

Recommended Posts