Miło nam zakomunikować, że gmina Lądek-Zdrój pozyskała wsparcie finansowe na budowę pompowni wraz z częścią sieci przesyłowej do wsi Konradów oraz na przebudowę ujęcia wody wraz ze zbiornikiem oraz częścią sieci wodociągowej w Kątach Bystrzyckich. Kwota wsparcia to 2.892.391,- w ramach działania “Gospodarka wodno-ściekowa” – poddziałanie 7.2 – “wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ramach działania 7 (m07) – “podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Recommended Posts