Burmistrz Lądka–Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek – Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego. 

 

 1. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Gminy  
  Lądek–Zdrój oraz posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, w tym wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni. 

 

 1. Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na następujące nowe źródła ciepła, tj. wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lądek- Zdrój na: 

1) pompy ciepła – gruntowe i powietrzne; 

2) kotły gazowe kondensacyjne; 

3) kotły na lekki olej opałowy;  

4) ogrzewanie elektryczne (kotły, maty grzejne, piece akumulacyjne, itp.); 

5) kotły biomasę spełniające minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określonych w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Kotły spalające biomasę mogą być instalowane wyłącznie na terenie nie należącym do strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, jedynie w przypadku, gdy występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej potwierdzony przez operatora sieci. 

 

 1. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia m. in.: zgodnie z wymogami prawa budowlanego, geologicznego, energetycznego, lokalnego itp. 

 

 1. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych  paliwami stałymi, za wyjątkiem:  

 

 1. pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochroną konserwatorską. 

 W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego. 

 1. występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego (kominek nie służy do  ogrzewania  lokalu/budynku  mieszkalnego).  
 1. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację zadania zgodnie niniejszymi zasadami, przepisami prawa, w tym ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
 1. Wnioskodawca  może  uzyskać  dotację  w  formie  refundacji  poniesionych  kosztów  po zrealizowaniu inwestycji w wysokości do 50% poniesionych wydatków całego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto. 
 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 1. Umowy dotacyjne podpisywane będą po rozpatrzeniu wniosków, nie wcześniej niż od dnia 14.04.2023 r.  
 1. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały wykonane przed dniem 01.01.2023 r. (liczy się data wystawienia faktury przez Wykonawcę) 
 1. Dotacja na przedsięwzięcie realizowane na danej nieruchomości może być udzielona tylko jeden raz. 
 1. Wszystkie urządzenia montowane w ramach dotacji muszą być fabrycznie nowe oraz spełniające wszystkie wymagane normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce. 

 

Miejsce i termin składania wniosku: 

 

 1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (parter) w siedzibie tymczasowej UMiG –  Pl. Staromłyński 5 (budynek Centrum Kultury i Rekreacji) w terminie od dnia 06.03.2023 r. do dnia  
  31.03.2023 r
 1. Do wniosku należy dołączyć: 
 • oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 • pełnomocnictwo do działania w imieniu Wnioskodawcy (wg wzoru, jeżeli dotyczy) 
 • zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji (wg wzoru, jeżeli dotyczy)  

 

 1. Wnioski, które wpłyną do siedziby urzędu przed lub po wyznaczonym terminie składania wniosków nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania wniosków w  formie faksu lub maili. 
 1. Wniosek  o  dofinansowanie  wraz  z  załącznikami powinien być podpisany przez osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością. 
 1. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące przedsięwzięcia instalacji ogrzewania elektrycznego do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W pozostałych przypadkach wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, pod warunkiem ich kompletności. 

 

 

Wszystkie szczegółowe zasady dotyczące udzielania dofinansowania określa uchwała nr XLVI/297/2017 Rady Miejskiej Lądka – Zdroju z dn. 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie z budżetu Gminy Lądek- Zdrój, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego zmieniona uchwałą nr XXVII Rady Miejskiej Lądka – Zdroju z dn. 18 stycznia 2021 r.  

 

Dostępna pula środków finansowych w 2023 r. wynosi 20 000,00 zł.  

Załączniki do ogłoszenia o naborze: 

 1. Ujednolicony tekst regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji. 
 1. Wniosek o udzielenie dotacji 
 1. Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 1. Wzór pełnomocnictwa 
 1. Wzór zgody współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji oraz wzory załączników można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta (parter) w siedzibie tymczasowej UMiG –  Pl. Staromłyński 5 (budynek Centrum Kultury i Rekreacji)

 1. Zał. nr 1 Ogłoszenie o naborze wniosków
 2. Zał. nr 2 Wniosek o przyznanie dotacji – budżet Gminy Lądek – Zdrój 2023 r.
 3. Zał. nr 3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponownaia nieruchmością na cele budowlane 2023 r
 4. Zał. nr 3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponownaia nieruchmością na cele budowlane 2023 r
 5. Zał. nr 4 Pełnomocnictwo
 6. Zał. nr 5 Zgoda współwłaściciela nieruchomości
 7. Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na wymianę źródła ogrzewania

Recommended Posts