Uwaga – właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych! Do końca czerwca można bezpłatnie zgłosić ofertę swoich obiektów do publikacji w Dolnośląskim Katalogu Dobrych Praktyk DODR.

Do końca czerwca został przedłużony termin, w którym właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych mogą bezpłatnie zgłosić ofertę swoich obiektów do publikacji w Dolnośląskim katalogu dobrych praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu wydaje katalog, w którym będzie można znaleźć ofertę około 100 obiektów turystycznych z Dolnego Śląska – gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Katalog powstaje w ramach operacji „Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępna jest na stronie http://dodr.pl/zapowiedzi,1029-wydajemy-dolnoslaski-katalog-dobrych-praktyk-agroturystyka-i-zagrody-edukacyjne

Zachęcamy do rozpowszechnienia tej  informacji wśród swoich znajomych, prowadzących ww. działalności.

Konkurs fotograficzny “PROW 2014-2020 w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym promującym dobre praktyki PROW 2014-2020 pn. „PROW 2014-2020 w obiektywie”.
Konkurs organizujemy w II kategoriach wiekowych, tj. dla osób w wieku 13-18 lat oraz powyżej 18 lat.

Cele konkursu:

 1. Identyfikacja, gromadzenie i rozpowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014-2020, w szczególności tzw. dobrych praktyk.
 2. Ukazanie człowieka i korzyści płynących dla lokalnej społeczności w kontekście zrealizowanych operacji.
 3. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów.
 4. Budowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 na Dolnym Śląsku.
 5. Ukazanie odbiorcom PROW 2014-2020 rozwiązań, które zostały już wdrożone i są możliwe do stosowania.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem na kopercie: konkurs „PROW 2014-2020
w obiektywie”. Termin składania prac konkursowych upływa 30.09.2021 r. Decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Urzędu.

Załączniki i regulamin konkursu dostępne na stronie organizatora konkursu pod adresem:

http://dolnoslaskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-fotograficzny-prow-2014-2020-w-obiektywie

Zgłoś się do programu grantowego Rozgrzewamy Polskie Serca. Możesz otrzymać grant w wysokości do 40 tys. zł na inicjatywy związane z lokalną kulturą, tradycją i historią. Łącznie pula grantów w programie wynosi aż 1 000 000 zł.

Dowiedz się więcej na: https://rozgrzewamypolskieserca.pl


Poznaj program Rozgrzewamy Polskie Serca

Każda lokalna społeczność posiada swoją wyjątkową tożsamość. Kulturę, z której jest dumna, tradycję, którą przekazuje z pokolenia na pokolenie i historię, którą chce upamiętniać. Dlatego Fundacja PGNiG przygotowała program grantowy, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw wspierających lokalną kulturę, tradycję i historię

Program Rozgrzewamy Polskie Serca jest skierowany do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych, związków wyznaniowych i ich organizacji.

Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być: wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci.

Zgłoszenia należy dokonać na stronie https://rozgrzewamypolskieserca.pl w terminie od 28 kwietnia do 31 lipca 2021 r. Uczestnicy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 10, 20 lub 40 tysięcy złotych. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi już 15 września 2021 r.

Przygotuj projekt, który rozgrzeje polskie serca!

Dowiedz się więcej na: https://rozgrzewamypolskieserca.pl

Pozdrawiamy

Zespół PGNiG

Badanie ankietowe, prowadzone przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w ramach prac nad Audytem krajobrazowym dla województwa dolnośląskiego

Droga Mieszkanko/Drogi Mieszkańcu Dolnego Śląska!

Czy czujesz się związany z miejscem z którego pochodzisz? Czy podoba Ci się otoczenie w którym mieszkasz?

Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim badaniu ankietowym, prowadzonym przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w ramach prac nad Audytem krajobrazowym dla województwa dolnośląskiego.

Biorąc udział w ankiecie możecie Państwo wpłynąć na wyniki audytu i przyczynić się do ochrony najcenniejszych krajobrazów w swoim otoczeniu.

Zachęcamy do współdziałania przy wyłanianiu najbardziej cennych pod względem swojskości i tożsamości krajobrazów w województwie dolnośląskim!

W celu wypełnienia ankiety należy kliknąć w poniższy link:

https://noweankiety.irt.wroc.pl/index.php/949732?lang=pl

Wypełnienie kwestionariusza zajmie Państwu około 10 min. Dziękujemy za poświęcony czas!

Wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.irt.wroc.pl.

Zamówienie Publiczne – Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I -Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj

Gmina Lądek-Zdrój informuje o rozpoczęciu postępowania związanego z zamówieniem publicznym pn. “Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I -Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj”

Szczegóły dotyczące postępowania znajduja się na stronie pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/470908

INFORMACJA NA TEMAT ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LĄDEK-ZDRÓJ ZA 2020 R.

rada-miejska

INFORMACJA
 NA TEMAT ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU
W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY
LĄDEK-ZDRÓJ
ZA 2020 R.

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) w Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Kolejowa 6 podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy. Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko radni (którzy mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.

Pisemne zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju (Biuro Rady w Urzędzie Gminy i Gminy w Lądku-Zdroju), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 23 czerwca 2021 r.

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy do udziału w debacie oraz Raport  o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2020 r. dostępne będą na stronie internetowej Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i w Biurze Rady Miejskiej od 1 czerwca 2021 r.

Procedura rozpatrywania raportu (podstawa prawna: art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym)

 1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrza. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 6. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem:

 1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – przez co najmniej 20 osób;
 2. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Lądka – Zdroju
Małgorzata Bednarek