Adres siedziby:
Lądek-Zdrój, ul. Cienista 5/3, 57-540 Lądek-Zdrój

Telefon: 668 141 935
Adres e-mail: pupil.ladek@wp.pl
Nr KRS 0000787089

Osoby reprezentujące:
Krystyna Krupa – prezes
Sylwia Kolendo-Kamecka – wiceprezes
Kinga Chełmińska – skarbnik

Liczba członków organizacji: 13, Liczba wolontariuszy: 7

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:
1. Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności.
2. Zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt.
3. Kreowanie i wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym opieki nad zwierzętami.
4. Kreowanie i wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim i wolno bytującym.
5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
6. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie rozpoznania, ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń związanych z prawami zwierząt.
7. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
8. Monitorowanie działań organów administracji publicznej i samorządowej w zakresie ustawowego zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ustawowych zadań ochrony zwierząt i przyrody.
9. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
10. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
11. Pomoc, doradztwo oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
12. Prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji bezdomnych zwierząt, szczególnie propagowanie sterylizacji i ścisłego ewidencjonowania.
13. Pomoc w prowadzeniu schroniska dla zwierząt.
14. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
Współpracę z mieszkańcami, wolontariuszami, Urzędami Miast i Gmin w dziedzinie opieki nad bezdomnymi, zagubionymi i porzuconymi zwierzętami i ich adopcją. Stowarzyszenie kieruje się dobrem zwierząt w przypadkach konfliktowych, nieuregulowanych prawe, stosuje się do rozporządzeń, wytycznych i regulaminów schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Informacje na temat działalności organizacji pozarządowej:

Informacja o działalności za 2022 r.

Przychodami z działalności statutowej są:

  • składki członkowskie
  • darowizny
  • skarbonki ze zbiórek publicznych (zgłoszenie MSW)

Kosztami działalności finansowej są:

  • koszty administracyjne biurowe
  • koszty weterynaryjne (sterylizacja, kastracja, szczepienie, leczenie, opieka)
  • zakup karmy
  • zakup akcesoriów dla zwierząt
  • koszty umieszczenia zwierząt w schronisku

Stowarzyszenie i jego członkowie wspierają przez cały rok mieszkańców, którzy opiekują się bezdomnymi kotami na terenie miasta (dostawa comiesięczna karmy, opieka, leczenie, sterylizacja, kastracja).
Regularne wsparcie otrzymuje 3 opiekunów. Pomagamy również interwencyjnie gminom sąsiednim (Stronie, Bystrzyca).
– zakup karmy 1918,10 zł.
– leczenie weterynaryjne, sterylizacja, kastracja 2762 zł.

Ze składek członkowskich pozyskaliśmy 2000 zł.
Darowizny na cele statutowe 6059 zł.
Prowadzimy całoroczną zbiórkę funduszy do puszek-skarbonek na terenie miasta 2116 zł.
Umieszczenie zwierząt w schronisku 4200 zł.
Na sprawy organizacyjno-biurowe wydano 0 zł.

W ramach całorocznej akcji „Kochasz-sterylizuj” poddaliśmy sterylizacji i kastracji w 2022 r. 27 bezdomnych kotów.
Opłaciliśmy lub współfinansowaliśmy leczenie kotów chorych lub po wypadkach samochodowych. Opiekujemy się bezdomnymi kociętami w ramach rodziny tymczasowej do czasu znalezienia rodziny adopcyjnej.
Wspieramy opiekunów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują domu dla swojego pupila. Wypożyczamy transporterki i klatki do wyłapywania zwierząt dzikich.

Przeprowadziliśmy 12 interwencji na zgłoszenie mieszkańców w sprawie złego traktowania zwierząt, głównie psów. Większość kończyły się pouczeniem. Jeden piesek został na wskutek interwencji zabrany do schroniska „Pod psią gwiazdą”. Jeden trafił do rodziny tymczasowej i po trzykrotnej próbie przekazania do adopcji trafił do rodziny. Codziennie odbieramy telefony od mieszkańców i kuracjuszy w sprawie bezdomnych bądź porzuconych zwierząt, z prośbą o znalezienie domu, odnalezienie zwierzaka, sterylizację, leczenie, jak również o pomoc w pozyskaniu karmy.

Członkowie Stowarzyszenia są również tymczasowym domem dla zwierząt. Wieziemy na koszt członków Stowarzyszenia zwierzęta do sterylizacji i leczenia. Prowadzimy akcje szukania nowych opiekunów dla zwierząt porzuconych. Wspieramy schronisko na naszym terenie „Pod psią gwiazdą”.

Numer konta: mBank 75 1140 2004 0000 3602 7890 4371

 

Recommended Posts