Lądecki Klub Kyokushin Karate

Adres siedziby:
ul. T. Kościuszki 36/16, 57-540 Lądek-Zdrój
tel. 503 129 593
Adres e-mail: kyokushin_ladekzdroj@poczta.onet.pl
Nr KRS 0000177247

Osoby reprezentujące:
1. Barbara Kopczyk – Prezes
2. Bogusława Mularczyk – Skarbnik
3. Tomasz Słonecki – Członek zarządu

Liczba członków organizacji: 65

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Nie

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:
Celem naszej organizacji jest popularyzacja karate kyokushin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą w celu zapewnienia możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym oraz przygotowanie do startu w zawodach na różnych szczeblach. Kształtuje u członków klubu wysokie wartości moralne i fizyczne, zapewnia ogólną wartościową formę wypoczynku i integracji.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Podstawą działalności Klubu jest praca społeczna jego członków. Treningi prowadzi trenerka II klasy karate, posiadająca licencję PTK Barbara Kopczyk 4 DAN. Na fundusze klubu składają się: wpisowe, składki członkowskie, opłaty za zajęcia oraz dotacje, które otrzymujemy z Gminy Lądek-Zdrój. Od 2009 r. reprezentujemy barwy klubu i miasta Lądek-Zdrój poprzez udział w zawodach, obozach, seminariach odnosząc liczne sukcesy: mistrzostwa Europy 2021 Świnoujście I miejsce, mistrzostwa Polski Katowice 2020 – I miejsce, Puchar Polski Włocławek 2019 – I miejsce, mistrzostwa Śląska Wołów 2019 – I miejsce, 2020 Nysa I miejsce, 2021 Dąbrowa Górnicza I miejsce.

Lądecki Klub Kyokushin Karate >> Śledź nas na Facebook

Stowarzyszenie Muzeum Lądeckie

Adres siedziby:

wg KRS: Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Telefon: 791 719 422

Nr KRS 0000880632 data wpisu 29.01.2021

Osoby reprezentujące:

 1. Ewa Zadora – Prezes
 2. Roman Łambudzki – Wice Prezes
 3. Karina Fuglińska – Skarbnik
 4. Lena Wziętek – Sekretarz
 5. Warcisław Martynowski – Komisja Rewizyjna

Liczba członków organizacji: 15

Organizacja nie  prowadzi działalności  gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Tak

Cele statutowe:
Zbudowanie kolekcji zbiorów muzealiów i prace naukowe nad kolekcją. Propagowanie historii Lądka. Konserwacja i współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów ruchomych i nieruchomych . Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych. Rozpowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członków i darowizn.

Numer konta: 27 9588 0004 3903 5493 2000 0010 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Lądek-Zdrój

Lądecki Klub Petanki

Adres siedziby:
Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 507477753
Adres e-mail: petanka@o2.pl

Nr rejestru: Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Powiatowego w Kłodzku 73/2019 z datą 11.03.2019 r.

Osoby reprezentujące:
Bolesław  Bomba – Prezes
Teresa  Duma – Skarbnik

Liczba członków organizacji: 18

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe

Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

Rozpowszechnianie gry wśród mieszkańców gminy, poprzez organizowanie nauki gry oraz organizowanie turniejów dla mieszkańców gminy. Członkowie klubu którzy mają licencje, biorą udział w rozgrywkach Klubowe Mistrzostwa Polski.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

Członkowie klubu sami wykonali dwa bulodromy które posiadają 16 boisk do gry.

Numer konta:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju 79 9588 0004 3903 3369 2000 0010

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Pupil”

Adres siedziby:
Lądek-Zdrój, ul. Cienista 5/3, 57-540 Lądek-Zdrój

Telefon: 668 141 935
Adres e-mail: pupil.ladek@wp.pl
Nr KRS 0000787089

Osoby reprezentujące:
Krystyna Krupa – prezes
Sylwia Kolendo-Kamecka – wiceprezes
Kinga Chełmińska – skarbnik

Liczba członków organizacji: 13, Liczba wolontariuszy: 7

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:
1. Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności.
2. Zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt.
3. Kreowanie i wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym opieki nad zwierzętami.
4. Kreowanie i wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim i wolno bytującym.
5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
6. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie rozpoznania, ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń związanych z prawami zwierząt.
7. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
8. Monitorowanie działań organów administracji publicznej i samorządowej w zakresie ustawowego zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ustawowych zadań ochrony zwierząt i przyrody.
9. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
10. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
11. Pomoc, doradztwo oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
12. Prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji bezdomnych zwierząt, szczególnie propagowanie sterylizacji i ścisłego ewidencjonowania.
13. Pomoc w prowadzeniu schroniska dla zwierząt.
14. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
Współpracę z mieszkańcami, wolontariuszami, Urzędami Miast i Gmin w dziedzinie opieki nad bezdomnymi, zagubionymi i porzuconymi zwierzętami i ich adopcją. Stowarzyszenie kieruje się dobrem zwierząt w przypadkach konfliktowych, nieuregulowanych prawe, stosuje się do rozporządzeń, wytycznych i regulaminów schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Informacje na temat działalności organizacji pozarządowej:

Informacja o działalności za 2022 r.

Przychodami z działalności statutowej są:

 • składki członkowskie
 • darowizny
 • skarbonki ze zbiórek publicznych (zgłoszenie MSW)

Kosztami działalności finansowej są:

 • koszty administracyjne biurowe
 • koszty weterynaryjne (sterylizacja, kastracja, szczepienie, leczenie, opieka)
 • zakup karmy
 • zakup akcesoriów dla zwierząt
 • koszty umieszczenia zwierząt w schronisku

Stowarzyszenie i jego członkowie wspierają przez cały rok mieszkańców, którzy opiekują się bezdomnymi kotami na terenie miasta (dostawa comiesięczna karmy, opieka, leczenie, sterylizacja, kastracja).
Regularne wsparcie otrzymuje 3 opiekunów. Pomagamy również interwencyjnie gminom sąsiednim (Stronie, Bystrzyca).
– zakup karmy 1918,10 zł.
– leczenie weterynaryjne, sterylizacja, kastracja 2762 zł.

Ze składek członkowskich pozyskaliśmy 2000 zł.
Darowizny na cele statutowe 6059 zł.
Prowadzimy całoroczną zbiórkę funduszy do puszek-skarbonek na terenie miasta 2116 zł.
Umieszczenie zwierząt w schronisku 4200 zł.
Na sprawy organizacyjno-biurowe wydano 0 zł.

W ramach całorocznej akcji „Kochasz-sterylizuj” poddaliśmy sterylizacji i kastracji w 2022 r. 27 bezdomnych kotów.
Opłaciliśmy lub współfinansowaliśmy leczenie kotów chorych lub po wypadkach samochodowych. Opiekujemy się bezdomnymi kociętami w ramach rodziny tymczasowej do czasu znalezienia rodziny adopcyjnej.
Wspieramy opiekunów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują domu dla swojego pupila. Wypożyczamy transporterki i klatki do wyłapywania zwierząt dzikich.

Przeprowadziliśmy 12 interwencji na zgłoszenie mieszkańców w sprawie złego traktowania zwierząt, głównie psów. Większość kończyły się pouczeniem. Jeden piesek został na wskutek interwencji zabrany do schroniska „Pod psią gwiazdą”. Jeden trafił do rodziny tymczasowej i po trzykrotnej próbie przekazania do adopcji trafił do rodziny. Codziennie odbieramy telefony od mieszkańców i kuracjuszy w sprawie bezdomnych bądź porzuconych zwierząt, z prośbą o znalezienie domu, odnalezienie zwierzaka, sterylizację, leczenie, jak również o pomoc w pozyskaniu karmy.

Członkowie Stowarzyszenia są również tymczasowym domem dla zwierząt. Wieziemy na koszt członków Stowarzyszenia zwierzęta do sterylizacji i leczenia. Prowadzimy akcje szukania nowych opiekunów dla zwierząt porzuconych. Wspieramy schronisko na naszym terenie „Pod psią gwiazdą”.

Numer konta: mBank 75 1140 2004 0000 3602 7890 4371

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej

Adres siedziby:
Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Adres do korespondencji: ul. Rynek 11, 57-540 Lądek-Zdrój
Strona internetowa: FB (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej)
Adres e-mail: towpzl@gmail.com
Nr KRS 0000136007

Osoby reprezentujące:
Paulina Bagińska – Prezes
Robert Król – Skarbnik
Marzena Zawal – Vice Prezes

Liczba członków organizacji: 16, liczba wolontariuszy: 10

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Herbaciarnia pod Filarami – lokal gastronomiczny, miejsce spotkań, liczba zatrudnionych osób: 2

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Tak

Cele statutowe:

 • kreowanie i popularyzowanie pozytywnego wizerunku Ziemi Lądeckiej w kraju i za granicą oraz stworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarczego, społecznego, i ekologicznego,
 • poszerzanie i możliwe pełne wykorzystanie zaplecza leczniczego, turystycznego, rekreacyjnego, krajoznawczego i kulturowego regionu przy zachowaniu nowoczesnych metod wspierania ochrony środowiska i dóbr kultury.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

 • organizacja dorocznej imprezy plenerowej „Lądecka Noc Świętojańska”
 • współorganizacja Street Art. Festiwal Lądek-Zdrój
 • wydawnictwa i foldery promujące Ziemię Lądecką (mapka dzieł Michała Klahra, Lądecki Komiks)
 • działalność charytatywna – wsparcie mieszkańców gminy przy zdarzeniach losowych
 • działania wspierające uchodźców – nauka języka polskiego
 • organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych – współpraca z lokalnymi artystami
 • współtworzymy Konsorcjum Organizacji pozarządowych „Potrójna Inicjatywa”

Numer konta: 39 9588 0004 3901 2566 2000 0010 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Stowarzyszenie Kultura u Źródeł

Adres siedziby:
Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój
Tel. kontaktowy: 607 189 089
Strona internetowa: FB Stowarzyszenie Kultura u Źródeł
Adres e-mail: mslonecka.ladek@gmail.com

Nr KRS 0000461061

Osoby reprezentujące:
Andrzej Sikorski – Prezes zarządu
Karolina Sierakowska – Członek zarządu
Monika Słonecka – Członek zarządu

Liczba członków organizacji: 15,

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Nie

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

 1. Aktywizacja i animacja życia kulturalnego w regionie;
 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych;
 3. Przeciwdziałania szerzącym się patologiom społecznym i innym niekorzystnym zjawiskom poprzez działalność kulturalną i artystyczną;
 4. Promocja twórczości i działalności młodych twórców i animatorów kultury;
 5. Działalność charytatywna;
 6. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup wykluczonych społecznie;
 8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz rozwoju praw kobiet i mężczyzn;
 11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. Wspieranie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 13. Upowszechnienie działań związanych z krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży;
 14. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 16. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;
 19. Promocja i organizacja wolontariatu;
 20. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr.96,poz. 873 ze zm.), w zakresie określonym w pkt 1-23.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Działalność Stowarzyszenia Kultura u Źródeł skupia się w czterech głównych obszarach: animacji kultury, edukacji kulturalnej, promocji turystyki i działalności pomocowej. Stowarzyszenie działa na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój oraz Stronie Śląskie.

Animacja kultury
Działania kulturotwórcze to najbardziej widoczna i aktywna przestrzeń funkcjonowania stowarzyszenia. Najważniejsze wydarzenie realizowane przez organizację to Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej. Stowarzyszenie jest jego głównych organizatorem, a przedsięwzięcie należy do największych festiwali realizowanych w Lądku-Zdroju i w powiecie kłodzkim. Tutaj również stowarzyszenie może się pochwalić faktem, że od kilku lat festiwal finansowany jest nie tylko ze środków samorządowych Lądka-Zdroju, ale też z powiatu kłodzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a przede wszystkim z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za działania kulturotwórcze uznać należy również efekty pracy edukacyjnej stowarzyszenia, które pozyskuje i finansuje przedstawienia realizowane przez międzypokoleniowy Teatr „Stąd”. W ramach przedstawień powstają tradycyjne już „Lądeckie Opowieści Wigilijne”, zrealizowaliśmy także produkcje filmowe spektakli, które umieszczone są w sieci internetowej. Podobnym zadaniem będzie słuchowisko „Szóstka z lądeckiego Rynku” zrealizowana pod egidą stowarzyszenia, w której udział wzięły dzieci i młodzież z Doliny Białej Lądeckiej i Teatru „Stąd”.

Innym ważnym projektem zrealizowanym przez stowarzyszenie jest „Kulturalny skwerek”, czyli miejsce rekreacyjne przy Centrum Kultury i Rekreacji, które zaaranżowane zostało muralem przedstawiającym ważne dla kultury lokalnej, nieżyjące już postaci, zestaw relaksacyjny (ławki, krzesła i stolik), szafę z książkami oraz klomby kwietne. Otwarcie skweru miało miejsce w lecie 2021 r. i miało uroczysty charakter.

Edukacja kulturalna
Działalność edukacyjna stowarzyszenia opiera się na pracy projektowej. Jej stałym, cyklicznym elementem jest pozyskiwanie środków i realizacja warsztatów tanecznych dla dzieci podczas Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. O. Sawickiej. Drugi stały projekt to realizacja prób/warsztatów Teatru „Stąd” do przedstawień bożonarodzeniowych i innych spektakli (we wrześniu 2021 r. „Król Lear”, w czerwcu 2022 r. „Sen nocy letniej”). Ponadto odbyły się warsztaty z tworzenia słuchowisk dla dzieci.

Promocja turystyki
Stowarzyszenie pozyskuje środki i realizuje wydawnictwa dotyczące walorów turystycznych Gminy Lądek-Zdrój. W ramach promocji powstają ulotki turystyczne, publikacje przewodnikowe z zakresu turystyki i historii Lądka-Zdroju oraz tablice informacyjne na szlakach. Innowacyjnym działaniem w tym zakresie jest wydanie w 2019 r. gry terenowej po Lądku-Zdroju „Kapitan Konopka na tropie” oraz w 2020 r. stworzenie aplikacji sieciowej do tej samej gry.

Działalność pomocowa
Pomoc charytatywna. W ramach tej działalności współorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na pomoc Julii Kuczale, która chorowała na nowotwór złośliwy mózgu. Wsparliśmy zakupami uchodźczynie z Ukrainy po agresji rosyjskiej w 2022 r. W 2020 r., współpracowaliśmy przy powstaniu i funkcjonowania „Kulturalnej Szwalni”, która produkowała maseczki i fartuchy ochronne w ramach działań przeciwko pandemii koronawirusa Covid-19.

Numer konta: 95 9588 0004 3902 4657 2000 0010 Gospodarczy Bank spółdzielczy w Strzelinie 0/ Lądek-Zdrój

 

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda

Adres siedziby:
ul. Zwycięstwa 14 , 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 888 040 108
Strona internetowa: FB:@Stowarzyszenie ArteWeda
Adres e-mail: arteweda@gmail.com
Nr KRS 0000725604

Osoby reprezentujące:
Anastazja Sosnowska – Prezes
Ilona Kalińska – Vice Prezes
Elżbieta Sosnowska – Członek Zarządu

Liczba członków organizacji: 12, liczba wolontariuszy: 8

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

 • działalność na rzecz integracji społecznej,
 • działalność wspomagająca przede wszystkim rozwój społeczności lokalnej,
 • działalność na rzecz międzypokoleniowej, międzynarodowej, międzykulturalnej, międzykulturowej, międzyrasowej, międzyreligijnej, międzydyscyplinarnej współpracy wspomagającej procesy poznawcze,
 • działalność edukacyjno – szkoleniowa,
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań,
 • działalność kulturalno-oświatowa,
 • wspieranie, kreowanie i promocja działań artystycznych, rękodzielniczych i praktycznych,
 • działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie i promocja turystyki i krajoznawstwa,
 • promocja ekologii, ochrony środowiska, i istot w nim przebywających,
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • promocja technologii przyjaznych człowiekowi,
 • działalność charytatywna i dobroczynna,
 • spełnianie dziecięcych marzeń.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

 • organizowanie projektów Erasmus +K1 i K2,
 • udział w programach Działaj Lokalnie, Równać Szanse, Lokalne Partnerstwa, Festiwale, Street ART. Lądek-Zdrój, Noc Świętojańska, Dziarskie Babki (Projekt), Studenci dla Mariupola,
 • współtworzymy Konsorcjum Organizacji pozarządowych „ Potrójna Inicjatywa”.

Numer konta: 22 1140 2004 0000 3802 7768 4773 mBank

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Lądku-Zdroju

Adres siedziby:
ul. Zamenhofa 2 , 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 507 477 753
Strona internetowa: FB: pzerii oddział rejonowy w Lądku-Zdroju
Adres e-mail: emeryciladek@o2.pl
Nr KRS 000109984

Osoby reprezentujące:
Bolesław Bomba – przewodniczący
Elżbieta Sosińska – wiceprzewodnicząca
Teresa Nowak – skarbnik
Danuta Hryniewicz-Kruk – sekretarz

Liczba członków organizacji: 157, liczba wolontariuszy: 35

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

 • poprawianie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz uczestniczenie w życiu publicznym
 • integrowanie i aktywizowanie seniorów
 • reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej
 • prowadzenie działalności charytatywnej
 • organizowanie zajęć edukacyjnych i prowadzenie klubu seniora

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Organizacja działa od 2008 roku i skupia seniorów z gminy Lądek-Zdrój. Działalność jest skierowana na integrację i aktywizację osób starszych poprzez organizowanie spotkań, wycieczek, warsztatów, konkursów, turnusów rehabilitacyjnych. Związek dzierżawi od Gminy teren na którym członkowie utworzyli działkę rekreacyjną, gdzie spędzają letnie dni. Na działce organizowane są doroczne turnieje petanki i inne formy rekreacji. Związek utrzymuje się ze składek członkowskich oraz dofinansowania w ramach realizacji zadań publicznych.

Numer konta: 66 9588 0004 3901 5567 2000 0010 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie oddział w Lądku-Zdroju

Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku-Zdroju

Adres siedziby:
ul. Strażacka 1 , 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 607 158 289
Strona internetowa: FB: osp lądek zdrój
Adres e-mail: ospladek@wp.pl
Nr KRS 0000343440

Osoby reprezentujące:
Czesław Korobij – prezes
Maciek Rzeźnik – wiceprezes
Łukasz Skowron – naczelnik

Liczba członków organizacji: 40

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe i informacje na temat działalności

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków kultury fizycznej sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 • działania na rzecz ochrony środowiska.

Numer konta: 72 9588 0004 3900 1339 2000 0010 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin

Oddział PTTK Bialski w Lądku-Zdroju

Adres do korespondencji:
ul. Kościuszki 44, 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 74 81 46 255
Strona internetowa: www.ladekzdroj.pttk.pl
Adres e-mail: pttk.ladek@gmail.com
Nr KRS 0000071105

Osoby reprezentujące:
Małgorzata Bednarek – Prezes
Grzegorz Szczygieł – Wiceprezes
Janusz Olszewski – Skarbnik
Janusz Chrzan – Sekretarz
Mirosław Zbrzeźniak – Członek Zarządu

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą
Liczba zatrudnionych osób: 1

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

Działalność w zakresie turystyki, kultury, oświaty i ochrony środowiska oraz inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:

 • krzewienia turystyki i krajoznawstwa wśród odbiorców różnych grup wiekowych,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa,
 • ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

Organizacja działa od ponad 50 lat, zajmując się realizacją celów statutowych. Zrzesza 48 członków. W roku 2020 Oddział Bialski prowadzi cykl letnich wycieczek „ Z przewodnikiem po Lądku-Zdroju i okolicy”. Wycieczki są dofinansowane przez gminę Lądek-Zdrój, odbywają się albo od maja , albo od czerwca do września, w soboty i niedziele (ilość wycieczek uzależniona jest od wielkości dotacji).
Projekt „ Ziemia Kłodzka – mozaika 75 lat polskości i wielowiekowej historii”
Rezultaty zadania: 4 wycieczki na terenie Powiatu Kłodzkiego, które wpisywały się w zadania priorytetowe konkursu zarządu Powiatu kłodzkiego: promocja lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. Wycieczki były typu autokarowego, połączone z przejściami turystycznymi i zwiedzaniem atrakcji sakralnych, przyrodniczych , historycznych.
Projekt trzeci „ z Kopciuszkiem po lądeckich szlakach” uzyskał dofinansowanie Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Projekt polegał na zrealizowaniu 10 filmów kilkuminutowych promujących lądeckie Singletracki, szlak Kurierów Solidarności SPCzS, trasy kuracyjne, punkty widokowe, szlaki tematyczne. Ukazało się też wydawnictwo o szlaku lądeckich kobiet i obiektach z nim związanych.
Organizacja posiada swoją siedzibę i lokale, które wynajmuje. Stan finansowy jest stabilny.

Numer konta: 72 9588 0004 3900 4734 2000 0010 PBS w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju.