Burmistrz Lądka–Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek – Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego. 

Burmistrz Lądka–Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek – Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego. 

 

 1. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Gminy  
  Lądek–Zdrój oraz posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, w tym wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni. 

 

 1. Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na następujące nowe źródła ciepła, tj. wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lądek- Zdrój na: 

1) pompy ciepła – gruntowe i powietrzne; 

2) kotły gazowe kondensacyjne; 

3) kotły na lekki olej opałowy;  

4) ogrzewanie elektryczne (kotły, maty grzejne, piece akumulacyjne, itp.); 

5) kotły biomasę spełniające minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określonych w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Kotły spalające biomasę mogą być instalowane wyłącznie na terenie nie należącym do strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, jedynie w przypadku, gdy występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej potwierdzony przez operatora sieci. 

 

 1. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia m. in.: zgodnie z wymogami prawa budowlanego, geologicznego, energetycznego, lokalnego itp. 

 

 1. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych  paliwami stałymi, za wyjątkiem:  

 

 1. pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochroną konserwatorską. 

 W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego. 

 1. występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego (kominek nie służy do  ogrzewania  lokalu/budynku  mieszkalnego).  
 1. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację zadania zgodnie niniejszymi zasadami, przepisami prawa, w tym ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
 1. Wnioskodawca  może  uzyskać  dotację  w  formie  refundacji  poniesionych  kosztów  po zrealizowaniu inwestycji w wysokości do 50% poniesionych wydatków całego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto. 
 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 1. Umowy dotacyjne podpisywane będą po rozpatrzeniu wniosków, nie wcześniej niż od dnia 14.04.2023 r.  
 1. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały wykonane przed dniem 01.01.2023 r. (liczy się data wystawienia faktury przez Wykonawcę) 
 1. Dotacja na przedsięwzięcie realizowane na danej nieruchomości może być udzielona tylko jeden raz. 
 1. Wszystkie urządzenia montowane w ramach dotacji muszą być fabrycznie nowe oraz spełniające wszystkie wymagane normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce. 

 

Miejsce i termin składania wniosku: 

 

 1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (parter) w siedzibie tymczasowej UMiG –  Pl. Staromłyński 5 (budynek Centrum Kultury i Rekreacji) w terminie od dnia 06.03.2023 r. do dnia  
  31.03.2023 r
 1. Do wniosku należy dołączyć: 
 • oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 • pełnomocnictwo do działania w imieniu Wnioskodawcy (wg wzoru, jeżeli dotyczy) 
 • zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji (wg wzoru, jeżeli dotyczy)  

 

 1. Wnioski, które wpłyną do siedziby urzędu przed lub po wyznaczonym terminie składania wniosków nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania wniosków w  formie faksu lub maili. 
 1. Wniosek  o  dofinansowanie  wraz  z  załącznikami powinien być podpisany przez osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością. 
 1. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące przedsięwzięcia instalacji ogrzewania elektrycznego do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W pozostałych przypadkach wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, pod warunkiem ich kompletności. 

 

 

Wszystkie szczegółowe zasady dotyczące udzielania dofinansowania określa uchwała nr XLVI/297/2017 Rady Miejskiej Lądka – Zdroju z dn. 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie z budżetu Gminy Lądek- Zdrój, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego zmieniona uchwałą nr XXVII Rady Miejskiej Lądka – Zdroju z dn. 18 stycznia 2021 r.  

 

Dostępna pula środków finansowych w 2023 r. wynosi 20 000,00 zł.  

Załączniki do ogłoszenia o naborze: 

 1. Ujednolicony tekst regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji. 
 1. Wniosek o udzielenie dotacji 
 1. Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 1. Wzór pełnomocnictwa 
 1. Wzór zgody współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji oraz wzory załączników można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta (parter) w siedzibie tymczasowej UMiG –  Pl. Staromłyński 5 (budynek Centrum Kultury i Rekreacji)

 1. Zał. nr 1 Ogłoszenie o naborze wniosków
 2. Zał. nr 2 Wniosek o przyznanie dotacji – budżet Gminy Lądek – Zdrój 2023 r.
 3. Zał. nr 3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponownaia nieruchmością na cele budowlane 2023 r
 4. Zał. nr 3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponownaia nieruchmością na cele budowlane 2023 r
 5. Zał. nr 4 Pełnomocnictwo
 6. Zał. nr 5 Zgoda współwłaściciela nieruchomości
 7. Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na wymianę źródła ogrzewania

Lądecki Klub Petanki

Adres siedziby:
Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 507477753
Adres e-mail: petanka@o2.pl

Nr rejestru: Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Powiatowego w Kłodzku 73/2019 z datą 11.03.2019 r.

Osoby reprezentujące:
Bolesław  Bomba – Prezes
Teresa  Duma – Skarbnik

Liczba członków organizacji: 18

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe

Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

Rozpowszechnianie gry wśród mieszkańców gminy, poprzez organizowanie nauki gry oraz organizowanie turniejów dla mieszkańców gminy. Członkowie klubu którzy mają licencje, biorą udział w rozgrywkach Klubowe Mistrzostwa Polski.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

Członkowie klubu sami wykonali dwa bulodromy które posiadają 16 boisk do gry.

Numer konta:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju 79 9588 0004 3903 3369 2000 0010

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Pupil”

Adres siedziby:
Lądek-Zdrój, ul. Cienista 5/3, 57-540 Lądek-Zdrój

Telefon: 668 141 935
Adres e-mail: pupil.ladek@wp.pl
Nr KRS 0000787089

Osoby reprezentujące:
Krystyna Krupa – prezes
Sylwia Kolendo-Kamecka – wiceprezes
Kinga Chełmińska – skarbnik

Liczba członków organizacji: 13, Liczba wolontariuszy: 7

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:
1. Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności.
2. Zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt.
3. Kreowanie i wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym opieki nad zwierzętami.
4. Kreowanie i wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim i wolno bytującym.
5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
6. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie rozpoznania, ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń związanych z prawami zwierząt.
7. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
8. Monitorowanie działań organów administracji publicznej i samorządowej w zakresie ustawowego zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ustawowych zadań ochrony zwierząt i przyrody.
9. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
10. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
11. Pomoc, doradztwo oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
12. Prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji bezdomnych zwierząt, szczególnie propagowanie sterylizacji i ścisłego ewidencjonowania.
13. Pomoc w prowadzeniu schroniska dla zwierząt.
14. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
Współpracę z mieszkańcami, wolontariuszami, Urzędami Miast i Gmin w dziedzinie opieki nad bezdomnymi, zagubionymi i porzuconymi zwierzętami i ich adopcją. Stowarzyszenie kieruje się dobrem zwierząt w przypadkach konfliktowych, nieuregulowanych prawe, stosuje się do rozporządzeń, wytycznych i regulaminów schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Informacje na temat działalności organizacji pozarządowej:

Informacja o działalności za 2022 r.

Przychodami z działalności statutowej są:

 • składki członkowskie
 • darowizny
 • skarbonki ze zbiórek publicznych (zgłoszenie MSW)

Kosztami działalności finansowej są:

 • koszty administracyjne biurowe
 • koszty weterynaryjne (sterylizacja, kastracja, szczepienie, leczenie, opieka)
 • zakup karmy
 • zakup akcesoriów dla zwierząt
 • koszty umieszczenia zwierząt w schronisku

Stowarzyszenie i jego członkowie wspierają przez cały rok mieszkańców, którzy opiekują się bezdomnymi kotami na terenie miasta (dostawa comiesięczna karmy, opieka, leczenie, sterylizacja, kastracja).
Regularne wsparcie otrzymuje 3 opiekunów. Pomagamy również interwencyjnie gminom sąsiednim (Stronie, Bystrzyca).
– zakup karmy 1918,10 zł.
– leczenie weterynaryjne, sterylizacja, kastracja 2762 zł.

Ze składek członkowskich pozyskaliśmy 2000 zł.
Darowizny na cele statutowe 6059 zł.
Prowadzimy całoroczną zbiórkę funduszy do puszek-skarbonek na terenie miasta 2116 zł.
Umieszczenie zwierząt w schronisku 4200 zł.
Na sprawy organizacyjno-biurowe wydano 0 zł.

W ramach całorocznej akcji „Kochasz-sterylizuj” poddaliśmy sterylizacji i kastracji w 2022 r. 27 bezdomnych kotów.
Opłaciliśmy lub współfinansowaliśmy leczenie kotów chorych lub po wypadkach samochodowych. Opiekujemy się bezdomnymi kociętami w ramach rodziny tymczasowej do czasu znalezienia rodziny adopcyjnej.
Wspieramy opiekunów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują domu dla swojego pupila. Wypożyczamy transporterki i klatki do wyłapywania zwierząt dzikich.

Przeprowadziliśmy 12 interwencji na zgłoszenie mieszkańców w sprawie złego traktowania zwierząt, głównie psów. Większość kończyły się pouczeniem. Jeden piesek został na wskutek interwencji zabrany do schroniska „Pod psią gwiazdą”. Jeden trafił do rodziny tymczasowej i po trzykrotnej próbie przekazania do adopcji trafił do rodziny. Codziennie odbieramy telefony od mieszkańców i kuracjuszy w sprawie bezdomnych bądź porzuconych zwierząt, z prośbą o znalezienie domu, odnalezienie zwierzaka, sterylizację, leczenie, jak również o pomoc w pozyskaniu karmy.

Członkowie Stowarzyszenia są również tymczasowym domem dla zwierząt. Wieziemy na koszt członków Stowarzyszenia zwierzęta do sterylizacji i leczenia. Prowadzimy akcje szukania nowych opiekunów dla zwierząt porzuconych. Wspieramy schronisko na naszym terenie „Pod psią gwiazdą”.

Numer konta: mBank 75 1140 2004 0000 3602 7890 4371