Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda

Adres siedziby:
ul. Zwycięstwa 14 , 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 888 040 108
Strona internetowa: FB:@Stowarzyszenie ArteWeda
Adres e-mail: arteweda@gmail.com
Nr KRS 0000725604

Osoby reprezentujące:
Anastazja Sosnowska – Prezes
Ilona Kalińska – Vice Prezes
Elżbieta Sosnowska – Członek Zarządu

Liczba członków organizacji: 12, liczba wolontariuszy: 8

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

 • działalność na rzecz integracji społecznej,
 • działalność wspomagająca przede wszystkim rozwój społeczności lokalnej,
 • działalność na rzecz międzypokoleniowej, międzynarodowej, międzykulturalnej, międzykulturowej, międzyrasowej, międzyreligijnej, międzydyscyplinarnej współpracy wspomagającej procesy poznawcze,
 • działalność edukacyjno – szkoleniowa,
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań,
 • działalność kulturalno-oświatowa,
 • wspieranie, kreowanie i promocja działań artystycznych, rękodzielniczych i praktycznych,
 • działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie i promocja turystyki i krajoznawstwa,
 • promocja ekologii, ochrony środowiska, i istot w nim przebywających,
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • promocja technologii przyjaznych człowiekowi,
 • działalność charytatywna i dobroczynna,
 • spełnianie dziecięcych marzeń.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

 • organizowanie projektów Erasmus +K1 i K2,
 • udział w programach Działaj Lokalnie, Równać Szanse, Lokalne Partnerstwa, Festiwale, Street ART. Lądek-Zdrój, Noc Świętojańska, Dziarskie Babki (Projekt), Studenci dla Mariupola,
 • współtworzymy Konsorcjum Organizacji pozarządowych „ Potrójna Inicjatywa”.

Numer konta: 22 1140 2004 0000 3802 7768 4773 mBank

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Lądku-Zdroju

Adres siedziby:
ul. Zamenhofa 2 , 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 507 477 753
Strona internetowa: FB: pzerii oddział rejonowy w Lądku-Zdroju
Adres e-mail: emeryciladek@o2.pl
Nr KRS 000109984

Osoby reprezentujące:
Bolesław Bomba – przewodniczący
Elżbieta Sosińska – wiceprzewodnicząca
Teresa Nowak – skarbnik
Danuta Hryniewicz-Kruk – sekretarz

Liczba członków organizacji: 157, liczba wolontariuszy: 35

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

 • poprawianie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz uczestniczenie w życiu publicznym
 • integrowanie i aktywizowanie seniorów
 • reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej
 • prowadzenie działalności charytatywnej
 • organizowanie zajęć edukacyjnych i prowadzenie klubu seniora

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Organizacja działa od 2008 roku i skupia seniorów z gminy Lądek-Zdrój. Działalność jest skierowana na integrację i aktywizację osób starszych poprzez organizowanie spotkań, wycieczek, warsztatów, konkursów, turnusów rehabilitacyjnych. Związek dzierżawi od Gminy teren na którym członkowie utworzyli działkę rekreacyjną, gdzie spędzają letnie dni. Na działce organizowane są doroczne turnieje petanki i inne formy rekreacji. Związek utrzymuje się ze składek członkowskich oraz dofinansowania w ramach realizacji zadań publicznych.

Numer konta: 66 9588 0004 3901 5567 2000 0010 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie oddział w Lądku-Zdroju

Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku-Zdroju

Adres siedziby:
ul. Strażacka 1 , 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 607 158 289
Strona internetowa: FB: osp lądek zdrój
Adres e-mail: ospladek@wp.pl
Nr KRS 0000343440

Osoby reprezentujące:
Czesław Korobij – prezes
Maciek Rzeźnik – wiceprezes
Łukasz Skowron – naczelnik

Liczba członków organizacji: 40

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe i informacje na temat działalności

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków kultury fizycznej sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 • działania na rzecz ochrony środowiska.

Numer konta: 72 9588 0004 3900 1339 2000 0010 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin

Oddział PTTK Bialski w Lądku-Zdroju

Adres do korespondencji:
ul. Kościuszki 44, 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 74 81 46 255
Strona internetowa: www.ladekzdroj.pttk.pl
Adres e-mail: pttk.ladek@gmail.com
Nr KRS 0000071105

Osoby reprezentujące:
Małgorzata Bednarek – Prezes
Grzegorz Szczygieł – Wiceprezes
Janusz Olszewski – Skarbnik
Janusz Chrzan – Sekretarz
Mirosław Zbrzeźniak – Członek Zarządu

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą
Liczba zatrudnionych osób: 1

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

Działalność w zakresie turystyki, kultury, oświaty i ochrony środowiska oraz inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:

 • krzewienia turystyki i krajoznawstwa wśród odbiorców różnych grup wiekowych,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa,
 • ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

Organizacja działa od ponad 50 lat, zajmując się realizacją celów statutowych. Zrzesza 48 członków. W roku 2020 Oddział Bialski prowadzi cykl letnich wycieczek „ Z przewodnikiem po Lądku-Zdroju i okolicy”. Wycieczki są dofinansowane przez gminę Lądek-Zdrój, odbywają się albo od maja , albo od czerwca do września, w soboty i niedziele (ilość wycieczek uzależniona jest od wielkości dotacji).
Projekt „ Ziemia Kłodzka – mozaika 75 lat polskości i wielowiekowej historii”
Rezultaty zadania: 4 wycieczki na terenie Powiatu Kłodzkiego, które wpisywały się w zadania priorytetowe konkursu zarządu Powiatu kłodzkiego: promocja lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. Wycieczki były typu autokarowego, połączone z przejściami turystycznymi i zwiedzaniem atrakcji sakralnych, przyrodniczych , historycznych.
Projekt trzeci „ z Kopciuszkiem po lądeckich szlakach” uzyskał dofinansowanie Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Projekt polegał na zrealizowaniu 10 filmów kilkuminutowych promujących lądeckie Singletracki, szlak Kurierów Solidarności SPCzS, trasy kuracyjne, punkty widokowe, szlaki tematyczne. Ukazało się też wydawnictwo o szlaku lądeckich kobiet i obiektach z nim związanych.
Organizacja posiada swoją siedzibę i lokale, które wynajmuje. Stan finansowy jest stabilny.

Numer konta: 72 9588 0004 3900 4734 2000 0010 PBS w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju.

Ludowy Klub Sportowy „Zamek” Trzebieszowice

Adres siedziby:
Trzebieszowice 150, 57-540 Lądek-Zdrój

Strona internetowa: facebook.com/zamek.trzebieszowice
Adres e-mail: zamektrzebieszowice@gmail.com
Nr KRS 0000206739

Osoby reprezentujące:
Tomasz Ferenc – Prezes Zarządu
Henryk Solarz – Wiceprezes Zarządu
Ryszard Brzeziński – Wiceprezes Zarządu
Piotr Traczuk – Skarbnik Zarządu
Radosław Gadziński – Sekretarz Zarządu

Liczba członków organizacji: 60, Liczba wolontariuszy: 12

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Liczba zatrudnionych osób: 1-3

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

 • rozwój różnych dyscyplin sportu i turystyki oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego
 • współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i kulturowy mieszkańców
 • czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju miejscowości i gminy
 • organizowanie oraz udział w rozgrywkach sportowych i kulturalnych miejscowości

Informacje na temat działalności organizacji pozarządowej:
Swoją działalność finansową L.K.S. „Zamek” Trzebieszowice opiera przede wszystkim o dotacje od samorządu gminnego, Ministerstwa Kultury i Sportu oraz darowizny od osób prywatnych. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie pobiera żadnych opłat oraz składek od swoich członków. Pozafinansowa działalność Klubu to w szczególności wolontariat lokalnych społeczników, którzy dbają o sferę infrastrukturalną oraz organizacyjną stowarzyszenia. Klub istnieje od 1946 roku i został założony przez mieszkańców miejscowości. W 2000 r. został zarejestrowany jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000206739. Obiektem użytkowanym przez mas jest stadion sportowy w Trzebieszowicach wybudowany przez Totalizator Sportowy w 1999 roku po Powodzi Tysiąclecia. Stadion sportowy ubogaca obiekt szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach. Klub sportowy posiada sekcję piłki nożnej. Klub od wielu lat wychowuje i szkoli piłkarzy, którzy zasilają lokalne kluby piłkarskie oraz stanowią o przyszłości rozwoju kulturowego i fizycznego lokalnego społeczeństwa. W stowarzyszeniu pracują trenerzy piłki nożnej z licencjami UEFA. Priorytetem naszej działalności jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu rywalizacji sportowej, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz aktywności fizycznej kulturowej.

Numer konta:
LUDOWY KLUB SPORTOWY ‘ZAMEK’
TRZEBIESZOWICE 150
57-541 TRZEBIESZOWICE
Bank GBS Strzelin 75 9588 0004 3900 8484 2000 0010

Lądeckie Towarzystwo Historyczno – Eksploracyjne

Adres siedziby:
Adres do korespondencji:
ul. plac Staromłyński 2/1, 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 600 110 629
Strona internetowa: www.przyladekhistorii.pl
Adres e-mail: przyladekhistorii@gmail.com

Nr KRS 0000754738
Osoby reprezentujące:
Krystian Takuridis – Prezes
Adam Susło – Wiceprezes

Liczba członków organizacji: 9 , liczba wolontariuszy: 0

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

 • popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionu, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności,
 • uzupełnianie i wzbogacanie kolekcji muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach, które współpracują z Towarzystwem.
 • prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • organizowanie wystaw, wykładów, konferencji , pokazów,
 • udział w zjazdach, wystawach, wykładach, konferencjach,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy historycznej społeczeństwa oraz członków Towarzystwa,
 • czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy o historii regionu,
 • integracja osób i środowisk zainteresowanych historią i kulturą regionalną,
 • poznawanie przeszłości rodziny, miejscowości, regionu, kraju,
 • upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem, krajem,
 • budzenie zainteresowania historią w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród młodzieży,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności społecznej,
 • wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych,
 • inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta,
 • dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego miasta,
 • pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności towarzystwa,
 • ochrona zabytkowych nagrobków oraz opieka nad mogiłami osób zasłużonych spoczywających na cmentarzach Gminy Lądek-Zdrój,
 • dokumentowanie starych nagrobków oraz popularyzacja wiedzy na ich temat,
 • gromadzenie środków niezbędnych na konserwację i odbudowę nagrobków,
 • konserwacje zabytków i eksponatów muzealnych oraz finansowe i osobowe wspieranie prac konserwatorskich,
 • konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy innymi towarzystwami, muzeami, instytucjami, których działalność związana jest z historią regionu i kraju, mających na celu jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności w zakresie dokumentacji i eksploracji.
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

W 2019 roku przeprowadziliśmy indeksację cmentarzy w Lądku-Zdroju. W czasie jej trwania wytypowaliśmy groby osób ważnych dla historii miasta i regionu. Wtedy też
odnowiliśmy własnymi siłami grób Marii Sierpińskiej (Polki mieszkającej w Lądku-Zdroju od przełomu XIX/XX wieku) oraz kaprala Władysława Litońskiego, uczestnika II wojny światowej. Zorganizowaliśmy także kwestę na kompleksową renowację zabytkowego grobu lądeckiego lekarza, Aleksandra Ostrowicza. Wszystkie akcje połączone były z upowszechnieniem wśród mieszkańców wiedzy o tych osobach. W 2020 roku przeprowadziliśmy akcję renowacji grobu księdza Maksymiliana Lipki. Nasze działania doprowadziły do wpisania grobu Tadeusza Nogasa (powstańca śląskiego), Franciszka Laskowskiego (żołnierza z okresu wojny polsko-bolszewickiej) oraz Jana Lekwara (żołnierza Legionów Polskich) do ewidencji grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski. Groby dwóch ostatnich zostały z naszej inicjatywy uhonorowane insygnium ,,Ojczyzna Swemu Obrońcy”. W 2019 roku zainicjowaliśmy akcję “Światełko Pamięci”, zapalania zniczy na grobach uczestników walk o wolność i niepodległość Polski pochowanych na lądeckich cmentarzach.
W 2020 roku rozpoczęliśmy renowację nagrobków Aleksanda i Clary Ostrowiczów. W tym samym roku rozpoczęliśmy także wydawać miesięcznik ,,PrzyLĄDEK Historii” poświęcony historii regionu. Wraz z IPN doprowadziliśmy do godnego upamiętnienia miejsca pochówku Tadeusza Nogasa.
Systematycznie prowadzimy akcję inwentaryzacji krzyży, kapliczek i figur świętych na terenie gminy Lądek-Zdrój.
W ramach Budżetu Obywatelskiego pozyskaliśmy dwukrotnie środki finansowe na ratowanie mauzoleum von Schutterów znajdujące się na cmentarzu komunalnym.

Numer konta: 02 9588 0004 3903 2955 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju.

Lądeckie Spotkania Sentymentalne

Adres siedziby:
Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Adres do korespondencji:
Krystyna Leśniewska-Pasionek, Radochów 138A, 57-540 Lądek-Zdrój

Strona internetowa: Lądeckie Spotkania Sentymentalne
Adres e-mail: krystyna.lesniewska.pasionek@gmail.com

Nr rejestru: Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Powiatowego w Kłodzku pod numerem 1/2016 z datą 5 września 2016
Osoby reprezentujące:
Krystyna Leśniewska-Pasionek – przedstawiciel

Liczba członków organizacji: 9

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:
1) Umożliwić sympatykom Lądka-Zdroju, należącym i nie należącym do Stowarzyszenia weekendowy pobyt w tej miejscowości, zawierający wątki:
–  towarzysko-wspomnieniowy sięgający także do wydarzeń, które zapoczątkowały powstanie Stowarzyszenia,
–  krajoznawczy, dotyczący Lądka-Zdroju i najbliższej okolicy,
– artystyczny, poznawczy lub naukowy, którego uczestnicy spotkania będą odbiorcami lub autorami.
2) Popularyzować Lądek-Zdrój jako miejscowość o ciekawej historii, architekturze, bogatej przyrodzie oraz jako uzdrowisko o niepowtarzalnych walorach.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Lądeckie Spotkania Sentymentalne organizują w Lądku-Zdroju coroczne, jesienne spotkania weekendowe, na których realizowane są wątki: krajoznawczy, artystyczny i wspomnieniowy, dotyczące głównie Lądka-Zdroju. Spotkań takich było siedem. W minionym roku 2022 miało miejsce w Sosnowcu spotkanie autorskie Krystyny Leśniewskiej-Pasionek pt. “W strumieniu dróg”.

Numer konta: 21 1240 4836 1111 0010 7208 4150

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Lądku-Zdroju

Adres siedziby:
Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Strona internetowa: FB: Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Lądku-Zdroju
Adres e-mail: hdk.ladekzdroj@wp.pl
Nr KRS: PCK 00002255587

Osoby reprezentujące:
Anna Witos – Prezes
Grzegorz Szczygieł – Wice Prezes
Katarzyna Mironiak – Sekretarz

Liczba członków organizacji: 12, liczba wolontariuszy: 6
Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Nie

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Tak

Cele statutowe:
Promocja honorowego krwiodawstwa w różnych środowiskach oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi. Realizacja innych działań zgodnie z celem PCK a w szczególności zlecone przez organ administracji publicznej

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Organizowanie cyklicznych akcji poboru krwi