Adres siedziby:
Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój
Tel. kontaktowy: 607 189 089
Strona internetowa: FB Stowarzyszenie Kultura u Źródeł
Adres e-mail: mslonecka.ladek@gmail.com

Nr KRS 0000461061

Osoby reprezentujące:
Andrzej Sikorski – Prezes zarządu
Karolina Sierakowska – Członek zarządu
Monika Słonecka – Członek zarządu

Liczba członków organizacji: 15,

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Nie

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

 1. Aktywizacja i animacja życia kulturalnego w regionie;
 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych;
 3. Przeciwdziałania szerzącym się patologiom społecznym i innym niekorzystnym zjawiskom poprzez działalność kulturalną i artystyczną;
 4. Promocja twórczości i działalności młodych twórców i animatorów kultury;
 5. Działalność charytatywna;
 6. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup wykluczonych społecznie;
 8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz rozwoju praw kobiet i mężczyzn;
 11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. Wspieranie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 13. Upowszechnienie działań związanych z krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży;
 14. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 16. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;
 19. Promocja i organizacja wolontariatu;
 20. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr.96,poz. 873 ze zm.), w zakresie określonym w pkt 1-23.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Działalność Stowarzyszenia Kultura u Źródeł skupia się w czterech głównych obszarach: animacji kultury, edukacji kulturalnej, promocji turystyki i działalności pomocowej. Stowarzyszenie działa na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój oraz Stronie Śląskie.

Animacja kultury
Działania kulturotwórcze to najbardziej widoczna i aktywna przestrzeń funkcjonowania stowarzyszenia. Najważniejsze wydarzenie realizowane przez organizację to Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej. Stowarzyszenie jest jego głównych organizatorem, a przedsięwzięcie należy do największych festiwali realizowanych w Lądku-Zdroju i w powiecie kłodzkim. Tutaj również stowarzyszenie może się pochwalić faktem, że od kilku lat festiwal finansowany jest nie tylko ze środków samorządowych Lądka-Zdroju, ale też z powiatu kłodzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a przede wszystkim z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za działania kulturotwórcze uznać należy również efekty pracy edukacyjnej stowarzyszenia, które pozyskuje i finansuje przedstawienia realizowane przez międzypokoleniowy Teatr „Stąd”. W ramach przedstawień powstają tradycyjne już „Lądeckie Opowieści Wigilijne”, zrealizowaliśmy także produkcje filmowe spektakli, które umieszczone są w sieci internetowej. Podobnym zadaniem będzie słuchowisko „Szóstka z lądeckiego Rynku” zrealizowana pod egidą stowarzyszenia, w której udział wzięły dzieci i młodzież z Doliny Białej Lądeckiej i Teatru „Stąd”.

Innym ważnym projektem zrealizowanym przez stowarzyszenie jest „Kulturalny skwerek”, czyli miejsce rekreacyjne przy Centrum Kultury i Rekreacji, które zaaranżowane zostało muralem przedstawiającym ważne dla kultury lokalnej, nieżyjące już postaci, zestaw relaksacyjny (ławki, krzesła i stolik), szafę z książkami oraz klomby kwietne. Otwarcie skweru miało miejsce w lecie 2021 r. i miało uroczysty charakter.

Edukacja kulturalna
Działalność edukacyjna stowarzyszenia opiera się na pracy projektowej. Jej stałym, cyklicznym elementem jest pozyskiwanie środków i realizacja warsztatów tanecznych dla dzieci podczas Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. O. Sawickiej. Drugi stały projekt to realizacja prób/warsztatów Teatru „Stąd” do przedstawień bożonarodzeniowych i innych spektakli (we wrześniu 2021 r. „Król Lear”, w czerwcu 2022 r. „Sen nocy letniej”). Ponadto odbyły się warsztaty z tworzenia słuchowisk dla dzieci.

Promocja turystyki
Stowarzyszenie pozyskuje środki i realizuje wydawnictwa dotyczące walorów turystycznych Gminy Lądek-Zdrój. W ramach promocji powstają ulotki turystyczne, publikacje przewodnikowe z zakresu turystyki i historii Lądka-Zdroju oraz tablice informacyjne na szlakach. Innowacyjnym działaniem w tym zakresie jest wydanie w 2019 r. gry terenowej po Lądku-Zdroju „Kapitan Konopka na tropie” oraz w 2020 r. stworzenie aplikacji sieciowej do tej samej gry.

Działalność pomocowa
Pomoc charytatywna. W ramach tej działalności współorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na pomoc Julii Kuczale, która chorowała na nowotwór złośliwy mózgu. Wsparliśmy zakupami uchodźczynie z Ukrainy po agresji rosyjskiej w 2022 r. W 2020 r., współpracowaliśmy przy powstaniu i funkcjonowania „Kulturalnej Szwalni”, która produkowała maseczki i fartuchy ochronne w ramach działań przeciwko pandemii koronawirusa Covid-19.

Numer konta: 95 9588 0004 3902 4657 2000 0010 Gospodarczy Bank spółdzielczy w Strzelinie 0/ Lądek-Zdrój

 

Recommended Posts