Adres siedziby:
Adres do korespondencji:
ul. plac Staromłyński 2/1, 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 600 110 629
Strona internetowa: www.przyladekhistorii.pl
Adres e-mail: przyladekhistorii@gmail.com

Nr KRS 0000754738
Osoby reprezentujące:
Krystian Takuridis – Prezes
Adam Susło – Wiceprezes

Liczba członków organizacji: 9 , liczba wolontariuszy: 0

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

 • popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionu, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności,
 • uzupełnianie i wzbogacanie kolekcji muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach, które współpracują z Towarzystwem.
 • prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • organizowanie wystaw, wykładów, konferencji , pokazów,
 • udział w zjazdach, wystawach, wykładach, konferencjach,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy historycznej społeczeństwa oraz członków Towarzystwa,
 • czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy o historii regionu,
 • integracja osób i środowisk zainteresowanych historią i kulturą regionalną,
 • poznawanie przeszłości rodziny, miejscowości, regionu, kraju,
 • upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem, krajem,
 • budzenie zainteresowania historią w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród młodzieży,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności społecznej,
 • wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych,
 • inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta,
 • dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego miasta,
 • pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności towarzystwa,
 • ochrona zabytkowych nagrobków oraz opieka nad mogiłami osób zasłużonych spoczywających na cmentarzach Gminy Lądek-Zdrój,
 • dokumentowanie starych nagrobków oraz popularyzacja wiedzy na ich temat,
 • gromadzenie środków niezbędnych na konserwację i odbudowę nagrobków,
 • konserwacje zabytków i eksponatów muzealnych oraz finansowe i osobowe wspieranie prac konserwatorskich,
 • konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy innymi towarzystwami, muzeami, instytucjami, których działalność związana jest z historią regionu i kraju, mających na celu jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności w zakresie dokumentacji i eksploracji.
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

W 2019 roku przeprowadziliśmy indeksację cmentarzy w Lądku-Zdroju. W czasie jej trwania wytypowaliśmy groby osób ważnych dla historii miasta i regionu. Wtedy też
odnowiliśmy własnymi siłami grób Marii Sierpińskiej (Polki mieszkającej w Lądku-Zdroju od przełomu XIX/XX wieku) oraz kaprala Władysława Litońskiego, uczestnika II wojny światowej. Zorganizowaliśmy także kwestę na kompleksową renowację zabytkowego grobu lądeckiego lekarza, Aleksandra Ostrowicza. Wszystkie akcje połączone były z upowszechnieniem wśród mieszkańców wiedzy o tych osobach. W 2020 roku przeprowadziliśmy akcję renowacji grobu księdza Maksymiliana Lipki. Nasze działania doprowadziły do wpisania grobu Tadeusza Nogasa (powstańca śląskiego), Franciszka Laskowskiego (żołnierza z okresu wojny polsko-bolszewickiej) oraz Jana Lekwara (żołnierza Legionów Polskich) do ewidencji grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski. Groby dwóch ostatnich zostały z naszej inicjatywy uhonorowane insygnium ,,Ojczyzna Swemu Obrońcy”. W 2019 roku zainicjowaliśmy akcję “Światełko Pamięci”, zapalania zniczy na grobach uczestników walk o wolność i niepodległość Polski pochowanych na lądeckich cmentarzach.
W 2020 roku rozpoczęliśmy renowację nagrobków Aleksanda i Clary Ostrowiczów. W tym samym roku rozpoczęliśmy także wydawać miesięcznik ,,PrzyLĄDEK Historii” poświęcony historii regionu. Wraz z IPN doprowadziliśmy do godnego upamiętnienia miejsca pochówku Tadeusza Nogasa.
Systematycznie prowadzimy akcję inwentaryzacji krzyży, kapliczek i figur świętych na terenie gminy Lądek-Zdrój.
W ramach Budżetu Obywatelskiego pozyskaliśmy dwukrotnie środki finansowe na ratowanie mauzoleum von Schutterów znajdujące się na cmentarzu komunalnym.

Numer konta: 02 9588 0004 3903 2955 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju.

Recommended Posts